Dr. Petras Jonikas. LIETUVIŲ KALBA IR TAUTA AMŽIŲ BŪVYJE. Visuomeniniai lietuvių kalbos istorijos bruožai. Išleido Lituanistikos Institutas 1987 m. Kieti viršeliai, 454 psl., kaina 15 dol.

     Pagaliau pasirodė jau seniai laukta dr. P. Joniko knyga apie lietuvių kalbos istoriją. Kai kas gal pasakys, kad nereikėjo jam vargti, juk Lietuvoje prof. Zigmas Zinkevičius rašo didelį veikalą šia tema. Jau išėjo du tomai, bet žada išeiti dar bent trys. Šie du veikalai nėra to paties pobūdžio. Prof. Zenkevičius rašo grynai apie lietuvių kalbos istoriją, jos kilmę, vystymąsi ir pan., o prof. Joniko knyga sieja lietuvių kalbos istoriją su lietuvių tauta. "Šiame darbe nagrinėjami istoriniai lietuvių kalbos ir tautos santykiai, t.y. lietuvių kalbos raida ryšium su lietuvių tautos, jos gyvenimo raida (iki 1904 m.)”, jis rašo pratarmėje.

     Dabar, kai mes čia, išeivijoje, sielojamės lietuvybės išlaikymu, kai lietuvių kalba mūsų jaunimo vis labiau pamirštama, ši knyga bus puiki paskata dar laiku susigriebti, gaivinti ir tobulinti savo kalbą, nes be jos nebus nė lietuvybės. Ne kartą teko girdėti kai kuriuos postringaujant, kad kalba ne tiek svarbi, reikia tik stengtis išlaikyti lietuvišką dvasią. Tai yra didelė klaida. Kalba yra vienas iš pagrindinių tautybę sudarančių elementų. Tiesa, kad kartais laikinai gali dar rusenti toji "lietuviška dvasia” ir be kalbos, bet tai tik laikinai ir išimtiniais atvejais. Anksčiau ar vėliau toji dvasia be kalbos savaime išblės ir užges.

     Reikia stebėtis, kaip prof. Jonikas galėjo sutelkti tiek medžiagos čia, išeivijoje, kur sunku arba ir visai neįmanoma prieiti prie kai kurių šaltinių. Aišku, jam daug padėjo ir gausūs mūsų kalbininkų veikalai, dabar išleisti Lietuvoje. Knygos gale jis duoda plačią bibliografiją. Taip pat labai įdomios knygos gale pridėtos kai kurių mūsų senų knygų faksimilės.

     Petras Klimas. DIENORAŠTIS. 1915-1919. Redagavo Z. Mikšys. Techninis redaktorius—Vytautas VepŠtas. Aplankas V. O. Virkau. Rankraščio parengimui spaudai 1000 dol. auka prisidėjo Lietuvių Fondas. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 7338 S. Sacramento Ave., Chicago, IL 60629. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Kieti viršeliai, 456 psl., kaina 20 dol.

     Knyga pradedama P. Bugailiškio užrašais nuo 1915.VIII.23 iki 1915.IX.13. Petras Klimas dienoraštį tęsia nuo 191i5.XII.1 iki 1919.I.19. Čia skaitytojas ras labai daug įdomių faktų iš to laikotarpio, kai Lietuva siekė atgauti nepriklausomybę. Įdomios to meto lietuvių partijų nuomonės ir kai kam dabar nesuprantami ginčai.

     P. Klimas 1917 m. buvo išrinktas į Lietuvos Tarybą. Paskui dirbo užsienio reikalų ministerijoje, buvo Lietuvos įgaliotas ministras Italijoje ir Prancūzijoje. Lietuvai atstovavo ir kituose kraštuose: Belgijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Liuksemburge. Antrą kartą bolševikams okupavus Lietuvą, jis buvo suimtas ir išvežtžas į Sibirą. Grįžo 1954 m. Mirė Kaune 1969 m.

     Zefirina Puikytė - Balvočienė. PASKUTINIS PABUČIAVIMAS. Eilėraščiai. Viršelis ir iliustracijos dail. Ilonos Brazdžionienės Kerr. Spaudė "Draugo” spaustuvė. Kieti viršeliai, 60 psl., kaina 5 dol.

     LITUANUS. Vol. 34, No. 3. Šį numerį redagavo Antanas V. Dundzila. Redakcijos ir administracijos adresas: Lituanus, 6621 S. Troy St., Chicago, IL 60629.

     TĖVYNĖS SARGAS. Nr. 1(69). Redaguoja Algirdas J. Kasulaitis, 894 E. 223rd Street, Euclid, OH 44123. Administracija: Adomas Viliušis, 4050 S. Campbell, Chicago, IL 60632.

     CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. No. 75 ir 76. Vertimu rūpinasi kun. K. Pugevičius ir Marian Skabeikis. Leidžia LK Religinė šalpa, 351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207.

     LIETUVIŲ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. Nr. 8. Pogrindžio leidinys Nr. 60-67. Leidžia Lietuvos kronikos sąjunga, 6825 S. Talman Ave., Chicago, IL 60629. Kieti viršeliai, 530 psl., kaina 10 dol. Viršelis ir iliustracijos sesers Mercedes.

     PATINKA, PATINKA. Roko muzikos juostelė, sukurta ir išleista trijų jaunuolių grupės, pasivadinusios "Naujas kraujas” (Loreta Grikavičiūtė, Andrius ir Jonas Kulikauskai). Į juostelę jie vis trys yra įdainavę 14 roko dainelių. Juostelę (kasetę) galima gauti, atsiuntus 10 dol. čekį šiuo adresu: Tilžė, P. O. Box 4521, Cerritos, CA 90703-4521. Siunčiant į Lietuvą — 20 dol.

     Jaunimui gal šios dainelės ir patiks, bet suaugusiems — ne. Kaip kiekvienoj roko muzikoj — taip ir čia — per daug bereikalingo darkymosi ir ne visai kultūringo riksmo. Apie šias daineles teko kalbėti ir su suaugusiais, ir su vidurinės kartos žmonėmis, ir su jaunimu. Visi sutinka, kad maloniausia klausytis dainelės "Ašarėle”. Visai nepatinka "Į akis” dėl labai blogo tarimo, ypač žodžio "lūpas”. Dainininkas visur taria "liūpas”. Ir kitur tarimas ne per geriausias.

     Apie roko muziką gal reikėtų pasakyti tą pat, ką ir apie kitas meno sritis, labai pasinešusias į perdėtą modernizmą, kuris yra ne kas kita, kaip tam tikra kova prieš oficialiosios visuomenės gyvenimo normas (establishment). Daugelis tų, kurie tokį "modernizmą” giria, turbūt tai daro dėl to, kad nebūtų palaikyti atsilikusiais ir nedrįsta pasakyti: "Karalius nuogas!”