religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1988 / GRUODIS - DECEMBER / VOLUME XXXIX, NO. 11

STEBUKLINGOS NAKTIES ISTORIJA

361

 J. E.

TIKĖJIMAS BE DARBŲ

364

 Chiara Lubich

EILĖRAŠČIAI

365

 Putinas

DEPRESIJA IR SAVIŽUDYBĖ VYRESNIŲJŲ TARPE

366

 Romualdas Kriaučiūnas

SAVAITĖ RAMYBĖS KARALIENĖS
ŠVENTOVĖJE MEDJUGORJE

369

 Irena Šerelienė

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KELIONĖ Į P. AMERIKĄ

378

 Stasė Vaišvilienė

NAZARIZMAS LIETUVIŠKOSE PASAKOSE
IR SEN. TESTAMENTE

382

 V. Bagdanavičius, M.I.C.

AR JAUNIMUI NAUDINGA APLANKYTI LIETUVĄ?

386

 Aras Tijūnėlis

ATEITIES VEIKLOS KALBA

388

 Aldas Kriaučiūnas

NAUJI LEIDINIAI

389

 Red.

TĖVYNĖJE

390

 Gediminas Vakaris

KALBA

392

 Juozas Vaišnys, S. J.

TRUMPAI IŠ VISUR

392

 Juoz. Pr.

Šis numeris iliustruotas fotografijomis iš “Laiškų lietuviams” ekskursijos Pietų Amerikoje. Viršelio piešinys — Rasos Sutkutės.

Šis numeris yra paskutinis spausdinamas Putname. Nuo ateinančių metų pirmojo numerio jau spausdinimą perkeliame į Čikagą. Dabar tik labai trumpai norime padėkoti seselėms už ilgą, pastovų, labai kruopštų ir nuoširdų darbą. Plačiau apie šį mūsų “persitvarkymą” parašysime ateinančiame numeryje.

Visiems mūsų bendradarbiams, rėmėjams ir skaitytojams linkime linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų ateinančių metų!

Redakcija, administracija ir leidėjai

STATEMENT OF OWNERSHIP

LAIŠKAI LIETUVIAMS—Letters to Lithuanians—is published monthly except July and August, when bi-monthly. Its publishers and owners are the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., a non-profit religious society approved by the Roman Catholic Church. The editor is Rev. Joseph Vaišnys, S.J. The managing editor is Mrs. Aleksandra Likander. The offices of editors, publishers and managament are located at 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. In the preceding 12 months “Laiškai Lietuviams” averaged a press run of 2286. Total distribution 2236 copies, mail subscription 2161, free distribution—ICO copies. None (0) distributed to news agents and none (0) sold through dealers, and 50 copies are leftovers. Annual subscription is $10.00, single copy $1.00. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices.

Laiškai Lietuviams— Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July / August, when bimonthly, for $10.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.