ATSIŲSTA PAMINĖTI

NAUJOJI VILTIS. Nr. 20. Politikos ir kultūros žurnalas. Leidžia Lietuvių studentų tautininkų korporacija “Neo-Lithuania” ir Amerikos lietuvių tautinė sąjunga. Vyr. redaktorius — Vytautas Abraitis, P.O. Box 351071 Palm Coast, FL 32035. Administratorius — Bronius Kasakaitis, 7150 S. Spaulding Ave., Chicago, IL 60629. Šio nr. kaina 5 dol.

LITUANUS. Vol. 33, No. 4. Šį numerį redagavo Antanas V. Dundzila. Redakcijos ir administracijos adresas: Lituanus, 6621 S. Troy St., Chicago, IL 60629.

1988 M. KALENDORIUS. Prisikėlimo parapijos ekonominės sekcijos leidinys. Paruošė Stasys Prakapas. Išleista Toronte. 204 psl., daug iliustracijų.

EKSKURSIJA Į PIETŲ AMERIKĄ

     Šių metų ekskursijoje aplankysime Buenos Aires bei Rio de Žaneiro miestus ir garsiuosius Iguassu krioklius. Taip pat bus galimybė susitikti su Buenos Aires ir San Paulo lietuviais. Išvykstame balandžio 28 d., grįžtame gegužės 12 d. Kelionės kaina, įskaitant labai patogius pirmos klasės viešbučius ir kt., iš Čikagos — 1655 dol., iš Miami — 1455 dol. asmeniui. Norintieji registruotis arba gauti daugiau informacijų, kreipkitės šiuo adresu: American Travel Service Bureau, 9727 S. Western Avenue, Chicago, IL 60643. Tel. (312) 238-9787. Skubėkite registruotis! “Laiškų lietuviams” ekskursijomis visuomet visi būna labai patenkinti.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Konkursas baigiasi kovo 1 dieną. Vertinimo komisija nuspręs, kam ir kokias duoti premijas, kurios bus įteiktos laimėtojams metinėje šventėje Jaunimo centre balandžio mėn. 17 dieną.

Nuoširdi padėka “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams

Po 40 dol. aukojo: J. Jankauskas, prel. J. Kučingis, P. A. Raulinaitis, kun. E. Statkus.

Po 30 dol. aukojo: J. Jankauskas, kun. S. Gaidelis.

Po 25 dol. aukojo: B. Čižikas, L. Normantas.

Po 20 dol. aukojo: N. Norris, O. Matusaitienė, J. Kačkelis, M. Bichnevičius.

Po 15 dol. aukojo: L. Bildušas, N. Šumskienė, A. Skučas, J. Telson.

Po 10 dol. aukojo: T. Bukaveckas, Al. Jurjonas, V. Kupcikevičius, Al.Barkauskas, J. Radas, J. Klimaitis, A. Senkus, O. Kremeris, K. Linkus, M. Ambrozaitis, E. Ribokienė, V. Dėdinas, E. Garliauskas, E. Šlekys, M. Kupcikevičius, L. Kriaučeliūnas, S. Jankauskas, L. Oksas, E. Vasyliūnas, V. Norvilas, kun. A. Rubšys, E. Kvedaras, P. Abromaitis, V. Bildušas, E. Jasaitienė, A. Stankaitis, S. Jameikis, M. Vilutis, kun. J. Kluonius, J. Arštikys, A. Bielskus, J. Adomaitis, V. Daugėla, P. Žilinskas, A. Griškus, A. Ivanauskas, A. Matlionis, D. Vaidilienė, D. Zuraitis, B. Zdanys, B. Lukas, A. Zalubas, K. Gasiūnas, B. Tamošiūnas, O. Šilėnienė, V. Gečas, L. Bajorūnas, O. Martišauskas, A. Malinauskas, A. Rimkus, A. Lipčius, G. Kaufmanas, L. Simaitis.

7 dol. aukojo M. Kapočienė.

Po 6 dol. aukojo: P. Mikalauskas, V. Sniolis.

Po 4 dol. aukojo: M. Genčius, A. Plioplys.

Po 3 dol. aukojo: K. Skaisgirys, A. Stočkus, P. Zigmantas, E. Gimžauskienė, S. Balutis, B. Ginčiauskas, J. Ališauskas, A. Dragūnevičius, E. Budelskis, M. Žigaitis, G. Indreika.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 312-737-8400. Nekaltai Pradėtosios Švenč. M. Marijos seserų spaustuvė, Putnam, Connecticut 06260. Metinė prenumerata — 10 dol., atskiras numeris — 1 dol.