religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1988 / KOVAS-MARCH / VOLUME XXXIX, NO. 3

ATGAILOS IR KRYŽIAUS PRASMĖ

73

 Red.

ŠVENTASIS KAZIMIERAS

75

 Danutė Bindokienė

MEILĖ ŠALINA BAIMĘ

77

 Chiara Lubich

EILĖRAŠČIAI

78

 Leonardas Andriekus

KUNIGŲ PROBLEMA

80

 Juozas Vaišnys, S.J.

DIEVAS YRA MEILĖ

82

 Jaqueline Dupuy

SKIRTINGOS NUOMONĖS IR DRAUGIŠKUMAS

85

 Bruno Markaitis, S.J.

KUN. ALFONSO SVARINSKO PAMOKSLAS

87

 Kun. A. Svarinskas

DANTĖS “DIEVIŠKOSIOS KOMEDIJOS”
 X GIESMĖS ANALIZĖ

92

 V. Bagdanavičius, M.I.C.

IR TOKIŲ ESAMA

96

 Kun. Jonas

AR VERTA DALYVAUTI
LIETUVIŠKOSE ORGANIZACIJOSE?

100

 Gailė Sabaliauskaitė

AR VERTA DALYVAUTI
LIETUVIŠKOJE VEIKLOJE?

101

 Gita Gilvydytė

MŪSŲ DIDĮJĮ DAINIŲ MININT

101

 Nijolė Jankutė

TĖVYNĖJE

102

 Gediminas Vakaris

KALBA

106

 Juozas Vaišnys, S.J.

TRUMPAI IŠ VISUR

107

 Juoz. Pr.

Šis numeris yra iliustruotas Algimanto Kezio nuotraukomis iš jo neseniai išėjusios knygos “Variations on a Theme: WORLD’S FAIRS of the Eighties”. Išleido “Galerija”, 226 W. Superior St., Chicago, IL 60657. Knygoje duodama daug nuotraukų iš keturių pasaulinių parodų: Knoxville, TN, 1982 m.; New Orleans, LA, 1934 m.; Tsukuba, Japonijoje, 1985 m.; Vancouver, DC, 1986 m. Viršelio nuotrauka — Rasos Sutkutės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July / August, when bimonthly, for $10.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.