religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1983 / LIEPA - RUGP. / JULY - AUGUST / VOL. XXXIX, NO. 7

PAGALIAU TURIME KARDINOLĄ

217

 Red.

EVANGELIJA UGDO DVASINGUMĄ

219

 Alfonsas Grauslys

KRISTAUS ASMENYBĖS KONTRASTAI

221

 Kun. Jonas

ŽOLINĖS

224

 Danutė Bindokienė

MYLĖKIME DARBU IR TIESA

225

 Chiara Lubich

LAPKRITIS LIETUVOJE

226

  A. Saulaitis, S.J.

IŠ ISTORINIŲ VERSMIŲ

230

 Paulius Rabikauskas

ALKOHOLIS IR ŠEIMA

236

 Konstancija Valiuškienė

POZITYVŪS REIŠKINIAI IŠEIVIJOS
LIETUVIŲ TARPE. . .

243

 Audra Kubiliūtė

TĖVYNĖJE

245

 Gediminas Vakaris

KNYGOS

247

 Red.

KALBA

249

 Juozas Vaišnys, S.J.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” METINĖ ŠVENTĖ

249

 Red.

ATGARSIAI

250

 Skaitytojai

TRUMPAI IŠ VISUR

251

 Juoz. Pr.

Šis numeris iliustruotas Jono Tamulaičio nuotraukomis iš “Laiškų lietuviams” metinės šventės. Viršelio piešinys — Rasos Sutkutės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July / August, when bimonthly, for $10.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.