KNYGA BESIRUOŠIANTIEMS ŠEIMOS GYVENIMUI, TĖVAMS, MOKYTOJAMS, KUNIGAMS, NORINTIEMS PAŽINTI VAIKO PSICHOLOGIJĄ. KNYGA KIEKVIENAI ŠEIMAI.

      Jau baigta spausdinti kun. dr. J. Gutausko knyga apie religinį vaiko auklėjimą ryšium su jo dvasine raida — “VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA”. Knyga turi apie 300 psl. Kaina $3.

      Per keletą pastarųjų metų autorius visą laisvesnį laiką skyrė bendrosios ir religinės pedagogikos studijoms. 1950/51 m. dar pagilino pedagogines ir psichologines žinias Ouebeco Lavalio universitete. Čia parašė minėtą knygą, kurią universitetas įvertino labai gerai ir priėmė kaip dizertaciją pedagoginių mokslų daktaro laipsniui gauti.

Veikalas, be įvado, turi 4 dalis:

Pirmoji dalis vaiko kelias į pasaulį. Čia duodama dvasinė vaiko raida nuo gimimo iki brendimo pradžios. Tai vaiko psichologijos santrauka.

Antroji dalis — vaiko kelias į religiją arba religinė vaiko raida. Čia panaudota anketiniai tyrimai, liečia lietuvių tremtinių vaikų ir paauglių religinį gyvenimą.

Trečioji dalis — religinis auklėjimas. Mažutėlių vedimas į Dievą: religiniu veiksmu ir pavyzdžiu, religine aplinka ir pamokymu. Religinis auklėjimas antrojoje vaikystėje: per kūrinius į Kūrėją, per bažnytinius metus į Kristų Atpirkėją. Religinis auklėjimas pradžios mokykloje.

Ketvirtoji dalis — ypatingieji religinio auklėjimo uždaviniai: auklėjimas maldai, liturginis auklėjimas, paruošimas sakramentinei praktikai.

Pabaiga: išvados, bibliografija — daugiau kaip šimtas keliom kalbom veikalų religinio auklėjimo ir vaiko psichologijos klausimais.

Užsakymus siųsti:

Spaudos Bendrovė “Žiburiai’, 941 Dundas St. W., Toronto, Canada.

Iliustruotas mėnesinis žurnalas, leidžiamas lietuvių ir anglų kalbomis, užsisakytinas visiems.

“Lietuvių Dienos” duoda kiekviename numeryje bent 40 puošnių, įdomių ir aktualių nuotraukų iš viso pasaulio lietuvių gyvenimo ir veiklos.

“Lietuvių Dienų” kiekviename numeryje skaitytojas ras įdomių ir aktualių straipsnių, beletristikos ir informacinės medžiagos iš pasaulio lietuvių gyvenimo.

“Lietuvių Dienos” turi anglišką skyrių, parašai po nuotraukomis duodami abiem kalbom, todėl šis žurnalas prieinamas ir čia gimusiems bei kitataučiams.

‘Lietuvių Dienų" vienas numeris siunčiamas susipažinimui nemokamai, prisiuntus savo adresą. Metinė prenumerata 4 dol. Administracijos adresas: “Lietuvių Dienos”, 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif.


       Administracija pritrūko “Laiškų Lietuviams” šių metų pirmo numerio, jei kas turėtų atliekamų, maloniai prašome atsiųsti.

     Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie, atnaujindami prenumeratą, pridėjo vieną kitą dolerį aukų.

     Prieš Kalėdas gavome du doleriu iš Bayonne, N. J., bet nebuvo pažymėta siuntėjo adreso. Prašome pranešti, kad nereikėtų sustabdyti “L. L.”, kaip neužsimokėjusiam.

    Dar galima gauti Administracijoje praėjusiųjų trejų metų “L. L.” gražiai įrištų komplektų.

Užsakykite “Tėviškėlę” savo vaikams. Kaina $3 metams. Adresas: 2313 W. 91st St. Chicago, Illinois.