T U R I N Y S
 
 
Viršelyje — Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę ir Nežinomojo Kareivio Kapas Kaune.
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI
 
     Povilas Gaučys. PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Lotynų Amerikos rašytojų antologija. Kalbą žiūrėjo B. Babrauskas. Viršelis —- J. Pilipausko. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas, 2334 S. Oakley Ave., Chicago 8, 111. 480 psl., kaina $4.50.
 
     GABIJA, neperiodinis literatūros žurnalai nr. 3, 1952 m. Red. Stepas Zobarskas. 84 psl., kaina $1. Šiame numeryje yra prozos, poezijos ir straipsnių literatūrinėmis temomis šių autorių: V. Ramono, J. Krumino, A. Škėmos, Gr. Tulauskaitės, A. Barono, J. Rūtenio, P. Babicko, L. Dovydėno, Kl. Jur-gelionio, Ant. Gustaičio, J. Brazaičio, F. Kiršos, J. Stebeikio, B. Babrausko, V. Maciūno ir M. A. Buonarroti.
 
     D. Pilla. SIELA UŽ SIELĄ. Įdomi istorinė apysaka. Kaina $2. Galima gauti pas: Mr. E. Dambrauskas, 4501 S. Talman Ave., Chicago 32, 111.
 
LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Yearly subscription two dollars. Single copy 20 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, III. Additional office of mailing in Putnam, Conn.
LAIŠKAI LIETUVIAMS leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį, išskyrus liepos - rugpiūčio dvi-mėnesinį. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius Petras Kleinotas, S. J. Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, 111. Telefonas: HEmlock 4-1677. Metinės prenumeratos kaina du doleriai. Atskiras numeris 20 centų.
N. P. Seserų Spaustuvė, Putnam, Conn. Vinjetės Vl. Vijeikio