ATSIŲSTA PAMINĖTI

      P. Abelkis. ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. Romanas. Išleido Trijų Tulpių Knygų Leidykla 1952 m. 421 psl. Kieti viršeliai. Kaina nepažymėta.

      P. Kesiūnas. TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Romanas. Autoriaus leidinys. 292 psl., kaina $3. Romane aprašomas Lietuvos partizanų gyvenimas.

      Sabik - Vogulov. RAUDONASIS SIAUBAS. Vertė A. V. Išleido “Dobilas” Čikagoje. 103 psl., kaina $1.25.

      Juozas Grušas. PABUČIAVIMAS. Novelės. Išleido Gabija, 335 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y. 155 psl., kaina $1.50.

      Autorius yra vienas stipriausių Lietuvos novelistų, gabiai iškeliąs žmogaus dvasinį pradą, gausus charakteriais, žodingas kalboje ir stiprus intrygoje. “Pabučiavimas” yra geriausių J. Grušo novelių rinkinys.

      Kazys Binkis. BALTASIS VILKAS. Pasaka. Iliustravo F. Ušinskaitė. Trijų spalvų, didelio formato, 36 psl. leidinys. Kaina $1. Išleido Gabija.

      Kazys Binkis. LYRIKA. Pirmasis pilnas K. Binkio poezijos rinkinys. Redagavo Jonas Aistis, išleido “Terra”, 748 W. 33rd St., Chicago 16, 111. Kaina $2.

      Kazys Binkis — labai žinomas vardas mūsų pomaironinėje poezijoje. Jo poezijos palikimas nedidelis, bet labai svarus ir saugus nuo laiko dulkių. Pirmuoju eilėraščių rinkiniu, “Eilėraščiais”, jis, J. Aisčio žodžiais tariant, mūsų liaudies kūrybos elementus iškėlė į nepasiekiamas aukštumas; antruoju, “100 pavasarių”, parodė puikių formos ieškojimo pavyzdžių. “Lyrikoje” yra eilėraščiai iš tų abiejų jo poezijos knygų ir dar pridėta kitų, surastų perijodikoje.

      Francois Mauriac. GIMDYTOJA. Romanas. Vertė A. Vaičiulaitis. Išleido “Terra”. 134 psl., kaina $1.75.

      Francois Mauriac yra vienas žymiausių šiandieninės prancūzų literatūros pajėgų, už savo kūrybą praėjusiais metais apdovanotas Nobelio literatūros premija. Savo literatūriniuose darbuose jis didelis problematikas ir gilus analitikas, ypač susidomėjęs šeimos problemomis. Jo romanai įdomūs stipria intryga, ryškiais tipais ir dideliu atvirumu, kuriuo liečiami šiurkščiausi gyvenimo momentai.

      W. S. Reymont. KAIMIEČIAI. I tomas. Išleido “Nemunas”, 3153 S. Halsted St., Chicago 8. 111. 352 psl.    

      Ši knyga yra išversta į daugelį kalbų ir kai kuriuose kraštuose susilaukė virš 40 laidų. Autorius už šj veikalą gavo Nobelio premiją.

      Titas Narbutas. 4 MARTYRED BISHOPS. Šioje brošiūrėlėje trumpai anglų kalba aprašomi keturi lietuviai vyskupai, nukankinti bolševikų: vysk. Matulionis, vysk. Reinys, vysk. Borisevičius ir vysk. Ramanauskas.


Administracijos pranešimas

      Visiems skaitytojams, kurių prenumerata pasibaigė šių metų pradžioje išsiuntinėjome laiškus ir vokelius, kad būtų lengviau atnaujinti prenumeratą. Prašome nedelsiant tuos vokelius mums grąžinti, Įdedant prenumeratos mokestį arba pranešimą, kad “Laiškų Lietuviams” siuntinėjimą sustabdytume. Daugeliui skaitytojų diena iš dienos atidėliojant prenumeratos atnaujinimą, mums susidaro daug nepatogumų ir nuostolių. Už šio reikalo supratimą ir skubų atsakymą esame iš anksto dėkingi.

     


“Lietuvių Dienos”, iliustruotas mėnesinis žurnalas, kiekviename numeryje duoda bent 40 įdomių ir aktualių nuotraukų iš viso pasaulio lietuvių gyvenimo ir veiklos.

      “Lietuvių Dienų” kiekviename numeryje skaitytojai ras įdomių ir aktualių straipsnių, beletristikos ir informacinės medžiagos iš pasaulio lietuvių gyvenimo.

      “Lietuvių Dienos” turi anglišką skyrių, parašai po nuotraukomis duodami abiem kalbom, todėl šis žurnalas prieinamas ir čia gimusiems ir kitataučiams.

      “Lietuvių Dienų” vienas numeris siunčiamas susipažinimui nemokamai, prisiuntus savo adresą. Metinė prenumerata 4 dol. Administracijos adresas: “Lietuvių Dienos”, 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif.