“Laiškų lietuviams” konkursas

     Konkursas baigiasi 1991 metų kovo mėn. 1 dieną, tad patariame ilgai nelaukti, bet jau dabar rašyti, kad būtų galima straipsnį laiku atsiųsti. Šiam konkursui galima rašyti laisvai pasirinkta tema iš šių keturių sričių: 1. Religija, 2. Tautybė, 3. Šeima, 4. Jaunimas.

     Ir suaugusiems, ir jaunimui bus skiriamos penkios vienodo didumo premijos: I — 200 dol., II — 150 dol., III — 100 dol., IV — 75 dol., V — 50 dol. Jaunimas, siųsdamas savo rašinį, būtinai turi pažymėti, kad jis skiriamas jaunimo konkursui. Jei nebus pažymėta, rašinys bus dedamas į suaugusiųjų grupę, kuriems bus taikomi didesni reikalavimai negu jaunimui. Rašiniai turi būti tinkami spausdinti “Laiškuose lietuviams”.

     Straipsnio apimtis suaugusiems turėtų būti maždaug 4-9 mašinėle rašytų puslapių, o jaunimui — bent dviejų mašinėle rašytų puslapių, bet pageidaujama ir ilgesnių. Straipnsiai pasirašomi slapyvardžiu ir įdedamas atskiras vokelis su tikrąja autoriaus pavarde, adresu bei telefonu.

     Laimėtojams premijos bus įteiktos “Laiškų lietuviams” metinėje šventėje balandžio mėn. 14 dieną Jaunimo centre. Jau sudaryta konkurso vertinimo komisija: Vytautas Kasniūnas (pirm.), Vaida Kelerienė (sekr.), ses. Ona Mikailaitė, Edvardas Tuskenis, Gailutė Valiulienė.

Nuoširdi padėka “Laiškų lietuviams” rėmėjams

Po 15 dol. aukojo: J. Mikaila, D. Balčiūnas, V. Valantinas, D. Petkūnas, J. Skladaitis, J. Butikas, A. Lesevičius, N. Šumskis.

11 dol. aukojo L. Bagdonas.

Po 10 dol. aukojo: S. Kavaliūnienė, kun. I.Urbonas, J. Radas, A. Budreckas, V. Siliūnas, K. Majauskas, A. Šmulkštienė, L. Tijūnėlis, J. Žadeikis, A. Barkauskas, Pr. Murinienė, kun. L. Dieninis, D. Šatas, J. Sarapinas, J. Nevulis, V. Sinkus, M. Kapačinskas, B. Morkūnas, V. Žadeikis, O. Šičiukas, B. Boris, J. Mikulionis.

Po 5 dol. aukojo: S. Gerulaitis, M. Jasaitis, V. Skabeikis, V. Daugėla, E. Šlekys, M. Tarvydienė, A. Garkūnas, J. Mališka, A. Rūkas, O. Simonaitis, L. Ringus, O. Strimaitis, V. Abromavičius, O. Krasauskas, E. Jaškus, A. Juodvalkis, J. Kirvaitis, J. Latvys, K. Rimas, A. Rimkus, V. Švabas, O. Baukus, J. Damušis, J. Gustainis, A. Kuzmickas, J. Stravinskas, V. Taseckas, J. Arlauskas, G. Bajorūnas, K. Beiga, E. Gaižutis, S. Jakubonis, Al. Jurjonas, S. Juškus, A. Kavaliūnas, V. Kazlauskas, V. Kelmelis, S. Prialgauskienė, T. Rūta, T. Zailskas, A. Paulikas, D. Sumantas, A. Bražėnas, V. Norvilas, Z. Pajaujis, J. Vaidotas, O. Skrebunas, M. Spence, B. Briedis, J. Guobužis, M. Pranckevičius, A. Underys, V. Sodeika, Ant. Lauraitis, V. Mažeika, V. Vizgirda, A. Sakalas, S. Pusvaškis, Aid. Mažeika, E. Susmaras, D. Žolynas, T. Varanka, M. Česas, S. Kikilas, J. Veselka, V. Prunskis, S. Vaišvila, Z. Grybinas, A. Lekeckas, L. Vansauskienė, J. Miceika, E. Cibirienė, L. Keženius.

     LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S. J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.