Atsiųsta paminėti

Vytautas Kavolis. EPOCHŲ SIGNATŪROS. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 7338 S. Sacramento Ave., Chicago, IL 60629. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Kieti viršeliai, 213 psl., kaina 10 dol. Įžangoje autorius rašo: “Sąmoningumo trajektorijose nagrinėjome lietuvių kultūros istoriją kaip pergyvenimo interpretacijų kintančias struktūras. Dabar žvelgiame į kai kurias svarbesnes šios istorijos problemas daugiau sociologiniu ir psichologiniu pažiūriu, kreipdami dėmesį į patį kaitos procesą”.

Vytautas Volertas. VILKAS IŠ GALŲ. Romanas. Išleido Lietuviškos knygos klubas 1991 m. Čikagoje. Spaudė “Draugo” spaustuvė, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629. 304 psl., kaina 12 dol. Viršelis — Ados Sutkuvienės. Romane piešiamas čia gimęs jaunuolis, ieškąs savęs ir savo kelio. Veiksmas eina dviem plotmėmis — Amerikoje ir Lietuvoje. Romano intriga gana stipri.

METMENYS 60 — kūryba ir analizė, 1991. Redaguoja Vytautas Kavolis, Dickinson College, Carlisle, PA 17013. Techninė redaktorė Henrieta

Vepštienė. Dailės priežiūra — Vytautas O. Virkau. Administratorius Aleksas Vaškelis, 3113 W. Vina del Mar Blvd., St. Petersburg Beach, FL 33706. Išeina du numeriai per metus.

LITUANUS, Vol. 37, No. 3. Šį numerį redagavo Juozas Zdanys. Redakcijos ir administracijos adresas: Lituanus, 6621 S. Troy St., Chicago, IL 60629-2913.

LOGOS. Religijos, filosofijos ir meno žurnalas, leidžiamas Lietuvoje. 1991. Nr. 2. 240 psl. Spalvotos iliustracijos. Patogi forma. Turtingas, įvairus turinys. Teologija: popiežiaus Jono Pauliaus II enciklika “Atpirkėjo Motina” (iki šiol nebuvo išversta į lietuvių kalbą) su kardinolo J. Ratzingerio ir kun. Vyt. Sidaro komentarais; kun. K Trimako “Jėzus Kristus — Dievo meilės ir gailestingumo apsireiškimas žmonijos istorijoje, naujai atskleistas M. Valtortos ‘Žmogaus-Dievo poemoje’”; A. Men “Šv. Raštas ir mokymas apie nuodėmingumą”. Filosofija: G. Magnani “Religijos filosofija”; A. J. Heschel “Žmogus— ne vienišas”. Poezija: K. Wojtylos (pop. Jono Pauliaus II) ir kun. R. Mikutavičiaus eilėraščiai. Menas: liaudies skulptūrų nuotraukos iš parodos “Lietuva—Marijos žemė” ir B. Angelico tapybos darbų spalvotos reprodukcijos, vaizduojančios 15 rožančiaus paslapčių. Gale: ištraukos iš kun. Č. Kavaliausko “Teologijos žodyno”; vertingų knygų recenzijos bei iliustruota kronika. Žurnalas, išeinąs keturis kartus per metus, yra vertas visų gilesnės krikščioniškos minties ieškančiųjų dėmesio. Užsisakyti galima Lietuvoje bei išeivijoje: LOGOS, D. M. Stančienė, Viršuliškių 71-60, Vilnius. Lithuania; Prel. Alg. Bartkus, Pontificio Collegio Lituano, V. Casalmonferrato, 20, 00182 Roma, Italia; Kun. K. Trimakas, 2830 Denton Ct„ Westchester, IL 60154 U.S.A.