CHIARA LUBICH

"Kas ne prieš mus, tas už mus!" (Mk 9,40).

     Vieną dieną kai kurie apaštalai buvo sutikę asmenį, kuris nepriklausė jų grupei, bet Jėzaus vardu išvarinėjo demonus. Jie bandė jį sudrausti, nes manė, jog jis pažeidžia privilegiją, skirtą Jėzaus mokiniams.

     Kai jie tai papasakojo Jėzui, jis nesutiko su tokiu jų elgesiu, pabrėždamas, jog asmuo, galintis daryti nuostabius darbus jo vardu, iš tikrųjų yra jo pusėje. Dar daugiau, jei asmuo nebuvo priešingas Jėzui, jis buvo su Jėzumi.

     Toksai apaštalų elgesys parodo, kad žmonėse yra plačiai paplitęs dvasios ribotumas, tolerancijos stoka tokiems, kurie kitaip galvoja negu mes. Meilė šventam reikalui ir ištikimybė tikėjimui tą tolerancijos stoką dažnai savaime gali maskuoti. O iš tikrųjų toksai matomas uolumas nesiderina su Dievo noru naudoti mus gėriui įkūnyti, nes mūsų puikybė, ypatingi gabumai, visokie prasimanymai ir galvojimas, kad turime dvasinę pirmenybę, tik temdo ir trukdo tą Dievo planą.

     Kaip labai skirtinga Jėzaus galvosena! Jis džiaugiasi matydamas, kaip dangiškasis Tėvas, pildydamas savo išganymo planą, dosniai dalina savo dovanas žemėje.

     Jis mato kaip Tėvas veikia geros valios žmonių visuose darbuose ir pastangose. Jis net laiko bendrininku ir draugu kiekvieną, kuris kovoja su blogiu ir taip darbuojasi, dažnai net to nesuvokdamas, Dievo karalystei.

     Kaip mes galėtumėm gyventi pagal čia mąstomus žodžius? Stengdamiesi turėti teisingą galvoseną ir dosnią širdį. Tikriausiai mes niekada negalėsime išreikšti pakankarną dėkingumą mūsų amžinajam Tėvui už neįkainojamą malonę ir šviesos dovanas, kurias jis mums duoda per Jėzų. Tačiau tas dėkingumas turėtų būti širduje gyvas ir vis prisimenamas giliu nusižeminimu. Taip pat turėtumėm būti pastabūs, atpažindami Dievo veikimą ir jo dovanas visame, kas yra pozityvaus ir gero, kurį matome aplink mus.

     Jėzus nori, kad turėtumėm tokią meilę, kuri sugebėtų palaikyti dialogą su kitais. Meilė gi neužsidaro savo mažame pasaulyje, bet žino, kaip būti atvirai kitiems ir kaip kooperuoti su visais geros valios žmonėmis, kartu kuriant taiką ir vienybę pasaulyje.

     Tad stenkimės šiame laikotarpyje bendraudami su žmonėmis, nesvarbu kokio įsitikinimo jie bebūtų, vertinti jų gerus darbus, reikšdami jiems mūsų solidarumą ir drąsindami eiti kartu teisingumo ir meilės keliu.

Iš anglų kalbos išvertė Kostas Paulius