“Laiškų lietuviams” konkursas

     Konkursas baigiasi kovo 1 d., tad jau nedaug laiko beliko. Kas dar neparašė, tuoj rašykite ir siųskite redakcijai. Po kovo 1 dienos atėję straipsniai nebus užskaitomi konkursui. Plačiau apie konkurso taisykles ir temas — praėjusiuose numeriuose. Konkurso vertinimo komisija: Vytautas Kasniūnas (pirm.), Vaida Kelerienė (sekr.), ses. Ona Mikailaitė, Edvardas Tuskenis, Gailutė Valiulienė.

Nuoširdi padėka “Laiškų lietuviams” rėmėjams35 dol. aukojo G. Damašius.

30 dol.aukojo Ir. Kairytė.

Po 25 dol.aukojo: L. Kriaučeliūnas, O. Vilėniškienė.

Po 20 dol.aukojo: F. Lenkutis, kun. V. Radvina, O. Matusaitienė.

Po 15 dol.aukojo: F. Černiuvienė, V. Udrienė, Č. Masaitis, T. Karvelis, V. Kupcikevičius, A. Kazlauskas, K. Uknevičius, S. Kamarauskas, G. Gražienė, J. Šaulienė, A. Lipčius, M. Šermukšnis, K. Razauskas.

Po 10 dol.aukojo: Z. Martinaitis, B. Kšinskas, S. Plenienė, A. Stankaitis, L. Krajauskas, J. Ardys, L. Šmulkštienė, L. Velūnas, D. Mikoliūnas, V. Chainas, O. Šilėnas, O. Dovydaitis, O. Kindurienė, K. Ramašauskas, J. Masilionis, K. Milūnas, A. Valavičius, J. Daunoras, P. Dirda, I. Oksas, J. Jodelė, E. Arlauskas, K. Linkus, P. Mikalauskas, P. Petraitis, H. Pakalnis, P. Žilinskas, P. Gasiūnas, T. Norkus, V. Gečas, P. Janulis, E. Venclovas, A. Karaitis, J. Rugienius, P. Norvilas, S. Blynas, J. Siaurusaitis, S. Martišauskas, A. Malinauskas, V. Krasauskas.

9 dol. aukojo P. Burokas.

8 dol.aukojo S. Jelionienė.

6,50 dol.aukojo L. Padurskis.

Po 5 dol.aukojo: kun. St. Gaidelis, J. Petraitis, S. Šimkus, M. Andriušienė, K. Eigelienė, I. Miliauskas, M. Ostrauskas, K. Rožanskas, J. Zalagėnas, B. Stangenberg, O. Jagėla, M. Noreika, E. Slapšys, A. Vitkus, J. Lasinskas, B. Micpovilius, E. Vasyliūnas, kun. A. Babonas, N. Kaminskas, S. Baltūsis, Z. Brencius, J. Likander, F. Dimgaila, E. Karalius, K. Gencius, A. Rugys, E. Gimžauskienė, M. Židžiūnienė, M. Kušlikienė, I. Jasys, V. Maciejauskas, M. Černiauskas, L. Paulavičius, V. Kazlauskas, V. Kezinaitis, A. Paulius, Z. Stancikas, A. Dzirvonas, E. Pocius, S. Slepavvicz, V. Valkavickas, A. Karaliūnas, L. Vedegys, I. Kerelienė, S. Strokienė, M. Edelis, D. Domkus, H. Milaknis, K. Palčiauskas, B. Rymantas, A. Urbonas, V. Žebertavičius, A. Rudis, A. Staniulienė, V. Rociūnas, E. Vindašienė, B. Rygertas, P. Pranis, P. Sidzikauskas, A. Vameckas, M. Kardauskaitė, K. Meškauskas, A. Sandargas, B. Jakniūnienė, O. Jusys, K. Jakštas, A. Pakštys, G. Kaufmanas, V. Šniuolis, K. Jankūnas, J. Janušonis, S. Lukas, J. Matulaitis, R. Čepulis, A. Naudžius, A. Smolinskas, S. Pumputis, B. Stonkus, J. Jūragis, M. Arštikis, V. Gailiūnas.

3 dol.aukojo E. Šilgalienė.

Po 2 dol.aukojo: S. Ilginienė, S. Graužinis, P. Bemotavičius.

     LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris — 1,50 dol.