Gerbiamoji Redakcija,

     Mūsų šeimoje Jūsų žurnalas labai laukiamas. Dėkingi Jums už tokį lietuvišką, tautinį, religinį žurnalo turinį. Tai redaktoriaus ir jo bendradarbių nuopelnas. Už tai Jums nuoširdus ačiū!

     Lietuva dabartarsi Kristus po kryžiumi. Ji eina ir skelbia atbundantį laisvės rytą. Todėl kiekvienas žodis iš užjūrio mus padrąsina, įkvepia naujų jėgų. Religinis žodis mūsų tautai labai reikalingas, ypač jaunimui, kad prisikeltume iš to dvasinio nuopolio, kuriame gyvenome tiek metų.

     Linkiu Jums visiems ir toliau kūrybinės sėkmės!

Marija Lisinskienė (Vilnius)

Gerbiamoji redakcija,

     "Laiškai lietuviams" man yra gražiausias, dvasią gaivinantis, nepamainomas turtas. Ačiū!

Adelė Duoblienė

Gerbiamieji,

     "Malonėkite ir toliau siuntinėti "Laiškus lietuviamas”. Nuostabūs straipsniai taip džiugina sielą. Gyvuokit, rašykit. Telaimina Jus Dievas.

Kazimiera Sadauskienė

Didžiai Gerbiamas Redaktoriau,

     Nuoširdžiai dėkoju Jums ir Jūsų bendradarbiams už rūpestingai redaguojamą žurnalą. Jau 40 metų jis lanko mano namus. Jo visuomet mielai laukiu. Labai vertinu jo reikšmę ir su malonumu skaitau, pasiryžusi ir toliau jį prenumeruoti.

O. Krasauskienė

Mielieji "Laiškai lietuviams",

     Gavęs šį žurnalą, visą perskaitau, nes jame yra pamokančių religinių straipsnių. Man labai įdomios žinios iš viso pasaulio ir iš Lietuvos. Noriu sužinoti, ar jį siutinėjate ir į Lietuvą. Manau, kad brangiai kainuotų. Ar yra kokia galimybė ten jį nusiųsti?

Pr. Gluoksnys

Gerbiamasis,

     Rašote, kad viską perskaitote, bet iš Jūsų laiško atrodo, kad ne viską pastebite. Juk jau keletą kartų rašėme, kad į Lietuvą siuntinėjame daugiau kaip du šimtus egzempliorių. Daugelis užsako savo giminėms ir pažįstamiems. Taip pat ir iš “Atgarsių” skyriaus matote, kad žmonės ten žurnalą gauna ir už jį dėkoja. Žinoma, siuntinėjimas į Lietuvą brangokai kainuoja, bet mes už prenumeratą brangiau nereikalaujame — ir į Lietuvą tik 15 dolerių.

Gerbiamieji,

     Norėčiau išgirsti Jūsų nuomonę, kaip lietuvių kalboje reikėtų vartoti žodį “ponas". Kiek žinau, anglų kalboje "Mr." vartojamas tik su pavarde, bet niekuomet tik su vardu. Ar tai tinka ir lietuvių kalbai?

R. Žiogarys

Gerbiamasis,

     Nors anglų kalboje Mr., Mrs., Miss paprastai vartojama su pavardėmis, bet kartais vartojama ir su vardais. Lietuvių kalboje ponas, ponia, panelė galima vartoti ir su pavardėmis, ir su vardais, pvz.: ponas Juozas, ponia Aldona, panelė Vida.

Gerbiamieji,

     Ačiū už "Laiškus lietuviams", kurie darosi vis įdomesni straipsniais, žiniomis, gražiais vaizdais ir išvaizda.

B. Morkūnienė

Gerbiamieji,

     "Laiškai lietuviams" puikiai redaguojami ir leidžiami, tik viršelis nepatinka.

Ona Strimaitienė

Gerbiamas Redaktoriau,

     Jau treti metai gaunu “Laiškus lietuviams". Su įdomumu perskaitau visus numerius. Labai patinka žurnalo kalba ir stilius. Man labai malonu, kad gražus lietuviškas žodis iš Čikagos mane pasiekia.

     Jums ir visam Jūsų kolektyvui linkiu puikios sveikatos, kūrybinių minčių.

Irena Pranaitytė (Vilkaviškis)

 

▼    Bolševizmas — tai nuodingiausios, Markso sufabrikuotos dujos: jos plaukia per visą pasaulį, ir kur tik jos stipriau susikoncentruoja, naikina visokią gyvybę ir užmuša kiekvieną mintį. Didžiausia to blogio kalvė — Maskva, kur nuolat kalamos grandinės visą žmoniją supančioti ir, atitraukus nuo Kristaus, paklupdyli ją prieš antikristą.    Adomas Jakštas

▼    Napoleonas, kai buvo ištremtas Šv. Elenos saloje, sakė: “Tautos išmiršta, sostai dulkėmis pavirsta, tik viena Bažnyčia amžinai stovi”.