Kelios knygos iš Lietuvos

A. R.

     Gera pasikeisti knygomis išeivijai su tėvynės rašytojais. Esame atidesni vieni kitiems. Čia norisi atkreipti dėmesį į dviejų (dar jaunų) autorių tris knygas, išleistas 1989 m. Vilniuje.

     Jurgis Kunčinas. “Vaizdas į mėnulį”.Apsakymai. Iliustracijos Algimanto Švažo. “Vagos” leidykla Vilniuje. Tiražas 15.000. Kaina 65 kapeikos.

     J. Kunčinas yra poetas, be to, vertėjas (iš vokiečių k.), išleidęs eilėraščių rinkinius: “Takas per girią” (1977), “Atidėtas rugsėjis” (1984) ir kt. “Vaizdas į mėnulį” yra jo pirmas apsakymų rinkinys, matyt, rašytas per keletą metų (tai sprendžiu iš temų ir situacijų įvairumo).

     Apie mėnulį tiek čia tėra, kad pirmame apsakyme berniukas pro žiūronus parodo tėvui nuostabų vaizdą... Kiti apsakymai yra iš margo gyvenimo, tačiau nemažai kur yra mažo berniuko vaidmuo, pvz., apsakymuose: “Berniukas eina pieno”, “Berniukų internatas”, “Sužeistas sniege” ir kt. Galbūt tai autoriaus vaikystės prisiminimai. Dvidešimt aštuoniuose apsakymuose patraukliai atvaizduoti įvairiausių prigimčių charakteriai nekasdienėse situacijose. Tai ir sudaro skaitybos įdomumą. Yra ir taiklaus humoro, net sarkazmo. Reikia tikėtis daugiau šio autoriaus prozos.

     Jurgis Kunčinas. Vainikas Soscinei”. Apybraižos. Išleido “Vaga”. Tiražas 5.000 egz. Kaina kietais viršeliais — 1 rb. 50 kp.

     Tai patrauklus Alytaus aprašymas, Dzūkijos sostinės (dzūkiškai — soscinės) istorija, kultūros paminklai, gamta ir dzūkų gyvenimo nutikimai pokario metu iki šių laikų. Nėra užaštrintų politinių problemų, bet vieno kito gyvenimu užsimenami vargai ir prispaudimai. Knygoje įdėta pluoštas meniškų Vytauto Stanionio ir Petro Kaupinio nuotraukų.

     Atrodo, kad ir “Apsakymai, ir “Apybraižos” Jurgio Kunčino rašyta vienu įsibėgimu. Yra net poros vaizdų ir žmonių pasikartojimo. Abi knygos malonios skaityti. Tiktų ir jaunimui.

Jurga Ivanauskaitė. “Kaip užsiauginti baimę”. Apsakymai. Išleido “Vaga”. Viršelis — pačios autorės. Tiražas — 25.000. Kaina kietais viršeliais — 1 rb. 20 kp.

     Vienuolika apsakymų iš naujausių laikų Lietuvoje (ne politine prasme). Aštriu žodžiu ir kampuotu vaizdu autorė išryškina moralinius nuopuolius: vidinę tuštumą, jauno žmogaus pasimetimą, pasaulėžiūros neturėjimą, siaubą... Mirties bijoma, nes be nuovokos dažnai į ją puolama su siaubu ir nuolatine baime, nežinant, kaip su ja kovoti, kaip jos išvengti.

     Įžanginiu žodžiu autorė savo knygai pasirenka Antano Maceinos pasakymą: “Kur Dievo nėra, kur žmogus pasilieka vienas su savo kentėjimais, kančia yra neprasminga”. Autorė prisipažįsta, kad ši knyga esanti tokios neprasmingos kančios liudijimas.

     Taigi būtų labai liūdna knyga. Bet kas išvaduoja iš lūdesio, negrožio, amorališkumo, baimės? Išvaduoja menas. O ši knyga — meniškai parašytų apsakymų rinkinys. Nemažai grubių, natūralistinių žodžių, bet vaizdai tokie tikri, sukrečiantys, kad, užbaigęs skaityti, nori ne “užsiauginti baimę”, o jos išvengti, nusikratyti, iš to košmaro išbristi. O kaip? Ogi siekiant gilesnių gyvenimo tiesų, aukštesnių vertybių. Taip mums byloja autorė, vaizduodama daugelį Lietuvos jaunimo, papuolusių į purvą ir siaubą. Manau, kad, perskaičius šią knygą, kiekvienas norės gelbėtis ir pagelbėti...

     Atsimenant šios autorės romaną “Mėnulio vaikai” (1988), palyginus su šia knyga, ne tik norisi tikėti, bet ir tikiu, kad ši dar jauna rašytoja išaugs į stiprią prozininkę, plataus diapazono menininkę. Tai rodo ir jos iliustracijos.

■  Pirmąją parapinę mokyklą Lietuvoje įsteigė Vytautas Didysis 1409 m. Trakuose.

Atsiųsta paminėti

LITHUANIAN CELEBRATIONS — LIETUVIŲ ŠVENTĖS. Redagavo Algimantas Kezys. Įvadas Danutės Bindokienės. Epilogas Mykolo Drungos. Išleido Galerija, 226 W. Superior St., Chicago, IL 60610. Spaudė Morkūno spaustuvė.

     Tai yra gražiai išleistas albumas, kuriame net 51 fotografas (daugiausia iš Lietuvos) savo nuotraukomis vaizduoja įvairias šventes ir švenčių papročius Lietuvoje. Savo įvade Danutė Bindokienė taip apie šį leidinį rašo:

     “Šiame albume sukauptos nuotraukos yra tartum lietuvių tautos gyvenimo veidrodis, kuriame akivaizdžiai atsispindi gyventojų kasdienybė ir šventiška nuotaika. Nuotraukos sugrupuotos skyreliais, dažniausiai pagal pačių fotografų pasiūlytą pavadinimą Jos jungia daugelį Lietuvos kaimo ir miesto gyvenimo aspektų po tuo pačiu ‘Lietuvių švenčių’ pavadinimu.

     Šalia didingų, gerai organizuotų folkloro festivalių, šliejasi kuklios gegužinės ar vakaruškos, kuriose kaimo muzikantas mėgėjiškai tampo armoniką, besilinksminant ir mažiems, ir seniems”.

     Šį “Laiškų lietuviams” numerį iliustruojame keliomis nuotraukomis iš šio albumo.

PER AUKAS Į GARBĘ. Kun. Prano Masilionio, S.J., religiniai eilėraščiai. Surinko Jonas Kidykas, S.J. Spaudai paruošė ir apipavidalino Teresė Bogutienė. Viršelį piešė Ada Korsakaitė-Sutkuvienė. Išleido dr. J. Masilionis ir dr. Viktorija Miknienė 1990 metais Čikagoje. 277 psl., kaina nepažymėta. Recenziją duosime vėliau.

Į LAISVĘ. Nr. 109 (146). Rezistencinės minties ir politikos žurnalas. Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai tris kartus per metus. Redaktorius: Juozas Baužys, 9240 Cliffside Ln., Orland Park, IL 60462. Administratorius: Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305.

LITUANUS. Vol. 36, No. 4. Šį numerį redagavo Violeta Kelertienė. Redakcijos ir administracijos adresas: Lituanus, 6621 S. Troy St., Chicago, IL 60629-2913.