CHIARA LUBICH

“Visuomet džiaukitės Viešpatyje!” (Fil 4,4).

     Šv. Pauliui šis raginimas buvo labai svarbus. O tas jo raginimas atrodo kaip koks įsakymas. Dėl to ši frazė dar labiau stebina. Tai mus tikrai stebina: nejaugi šviesus nusiteikimas ar džiaugsmas gali būti įsakomi? Argi galima asmeniui įsakyti visuomet džiaugtis?

     Atsakymas priklauso nuo to, koks džiaugsmas yra minimas. Yra džiaugsmų, kuriuos veikia išorės įtaka, palankios aplinkybės, kurios nepriklauso nuo mūsų valios. Bet yra toksai džiaugsmas, kuris reiškiasi kaip mūsų vidinio nusistatymo išdava. Apie tokį džiaugsmą čia apaštalas ir kalba.

     Džiaugsmas, apie kurį šv. Paulius kalba, yra tasai, kurį mes gauname Šv. Dvasios veikimu ir kurį mums pelnė Jėzus savo auka ant kryžiaus. Tai yra džiaugsmas, kurį Jėzus mums duoda nesiliaujančiai, jei mes esame su juo ištikimoje vienybėje, jei sekame jo pavyzdžiu, gyvename pagal jo žodį radikaliai ir, svarbiausia, jei einame paskui jį, nešdami savo kryžių su visišku atsidavimu.

     Apaštalas, kai visa tai rašė, buvo kalėjime, visko netekęs ir net jo gyvybė buvo dideliame pavojuje. Jo žodžiai liudija, kaip jis priėmė ir atlaikė kentėjimus bei nepaprastas sunkenybes tuo metu, kai visa tai rašė.

     Tais žodžiais jis patvirtina, kad sunkenybės, persekiojimai ir net pati mirtis — jei viską priimame vienybėje su Jėzumi — negali nuslopinti mūsų ramybės ir džiaugsmo, kurį mes gauname iš jo. Iš tikrųjų ramybė ir džiaugsmas vis didėja.

     Užtai visai aišku, kaip mes turime pagal tuos jo žodžius gyventi.

     Tai skatina mus visuomet pasitikti dvasiškai viską, kas yra žemiška; būti krikščioniško gyvenimo pavyzdžiu — ypač vykdant artimo meilės įsakymą. Tai padės mums nuoširdžiai priimti neišvengiamas sunkenybes, kryžius, gyvenimo bandymus, atpažįstant juose Jėzų Nukryžiuotąjį. Tai darydami, mes visuomet būsime nusipelnę gauti tą ypatingą Šv. Dvasios dovaną, kuri ir yra tasai džiaugsmas. Iš tikrųjų tai bus žymė, kad tikrai gyvename tikru krikščionišku gyvenimu. O toksai gyvenimas netikintiems liudys, kad esame tvirti ir nepalaužiami.

     Tad pasiryžkime būti to džiaugsmo liudytojais pasaulyje.

Iš anglų kalbos išvertė Kostas Paulius