Nuoširdi padėka “Laiškų lietuviams” rėmėjams

Po 100 dol. aukojo: Vyt. Karoblis, Liudas Normantas.

85 dol. aukojo V. Petkus.

40 dol. aukojo kun. P. Sabulis.

Po 35 dol. aukojo: J. Lieponis, B.J. Jankauskai, B. Čižikaitė.

25 dol. aukojo A. Skučas.

Po 20 dol. aukojo: A. Aviža, A. Sutkuvienė, T. Merkevičienė, A. Juškys, F. Putrius.

17 dol. aukojo J. Kalainis.

Po 15 dol. aukojo: Ir. Krikščiūnas, V. Rapšys, Br. Aras, E. Jasaitienė, A. Matulionis, A. Barzdukas, M. Kvedaras, V. Kundrotienė, J. Sungaila, J. Pleinys, A. Žemaitaitis, N. Norris, S. Skripkus, kun. A. Rubšys, A. Gauronskas.

Po 10 dol. aukojo: E. Krasauskas, A. Petrašiūnas, V. Poderys, A. Stropus, B. Butkys, J. Grigaitis, V. Lesniauskas, J. Gelumbauskas, A. Nutautas, kun. A. Goldikovskis, L. Stasiūnas, S. Jurkūnas, D.    Žuraitis, V. Kamaitis, V. Šoliūnas, K. Lietuvninkas, V. Petrauskas, F. Rajeckas, A. Grigalauskas, J. Dainauskas, O. Mironaitė, J. Stašaitis, P.A. Raulinaitis, S. Leikus, B. Konauka, E.    Diminskis, J. Jaškevičienė, Z. Petreikis, O.Ž. Norkus, R. Balsienė, J. Plečkaitis, O. Rugelis, P. Kaufmanas.

Po 5 dol. aukojo: P. Jadviršis, kun. J. Bacevičius, A. Totoraitis, J. Gylienė, A. Kižienė, V. Šaulys, J. Šlapkauskas, K. Stravinskas, C. Surdokas, I. Ulpa_, A. Kvedaras, S. Galesienė, J. Merkys, O. Kaselis, P. Zaranka, A. Mikėnas, B. Bernotas, V. Vaitkevičienė, V. Musonis, A. Stonys, B. Neverauskas, kun. V. Katarskis, K. Markus, J. Ališauskas, M. Matuzas, L. Raslavičius, I. Medžiukas, B. Lukas, K. Trečiokas, J. Kliorys, B. Tamošiūnas, E. Nemickienė, T. Bogušas, K. Stašaitis, M. Titienė, V. Juodeika, S. Brizgys, M. Galeckas, A. Underienė, L. Sidrys, J. Juknelis, A. Laniauskas, M. Morkūnas, E. Ribokienė, S. Kasnickas, B. Bartkus, E. Lukoshius, Z. Junevičius, O. Pranckevičiūtė, G. Sirutis, P. Simanauskas, A. Kliorienė, G. Lapenas, R. Petronis, J. Bujauskas, V. Lelis, M. Bajoraitis, A. Stukas, J. Zabarskas, A. Stulpinas, J. Telson, A. Zalubas, S. Bakšys, V. Kažėmėkaitis, P. Šošienė, S. Balutis, R. Andrijauskas, E. Sirutis, M Gureckas, B. Martick, A. Stropus, M. Steikūnienė, O. Merkis, kun. J. Grabys, A. Samušis, S. Vilūnas, M. Kuprienė, T. Alenskienė, J. Butvilą, kun. R. Krasauskas, V. Vėbra, A. Lietuvninkas, L. Milukas, A. Povilaitis, M. Kuncienė, A. Pilipavičius, E. Tutinienė, M. Jonelis.

4 dol. aukojo V. Jucas.

Po 3 dol. aukojo: E. Bielkevičius, S. Barmus.

2 dol. aukojo M. Raugas.

“Laiškų lietuviams” metinė vakarienė, konkurso premijų įteikimas, meninė programa bus balandžio mėn. 14 d., sekmadienį. 3 val. po pietų mišios koplyčioje, 4 val. programa ir vakarienė. Meninę programą atliks violončelistas Marius Garžulis, akompanuos jo žmona. Visi kviečiami dalyvauti.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.