Naujas Katalikų Mokslo Akademijos Suvažiavimo darbų tomas

K.J. Ambrasas, S.J.

     Kaip jau liudija pats pavadinimas, vėlei pasirodė XIII—asis Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos darbų tomas, kurio, anot šio tomo redaktoriaus prof. Antano Liuimos žodžių, du pranešimai skirti krikščionybės įvedimo šešių šimtų metų sukakčiai, — kiti įvairiems kitiems klausimams. Šiame 612 puslapių turinčiame storame, tiek savo kuklia, santūria išvaizda, tiek ir savo plačios apimties turiniu pasižyminčiame tikrai kruopščiai ir rūpestingai parengtame tome matome daugel įdomių autorių ir dar įdomesnių straipsnių. Įžanginėje dalyje mons. dr. V. Kazlausko “Žmogaus teisių pagrindai”, dr. J. Girniaus “Stasys Šalkauskis istorinėje perspektyvoje”, prof. dr. P. Rabikausko “Lietuvos krikšto aplinkybės”. Toliau spausdinami net vienuolikoje sekcijų padaryti pranešimai. Iš teologinės įsidėmėtinas prof. dr. A. Liuimos pranešimas “Šv. Pranciškaus Saleziečio optimistinės pasaulėžiūros teologinis pagrindas”, filosofijos sekcijos — prof. dr. J. Zarankos “Pikto problema pagal Platoną” ir dr. V. Vyčino “Aisčių mitinės buities prasmė”. Istoriniu požiūriu vertingos medžiagos pateikia dr. Rasa Mažeikaitė “Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo laikysena krikščionybės atžvilgiu” ir iš Varšuvos atvažiavusio dr. Broniaus Makausko tema “Lietuvių mokyklos Vilnijoje 1920—1939 metais”. Tai iš tikrųjų vertos dėmesio studijos. Šįkart Alė Rūta-E.V.

     Arbienė mus supažindina su “Pažintine erdve novelės žanre”. Ji nagrinėja K. Barėno “Dvidešimt viena Veronika” ir VI. Dautarto novelę “Senojo gluosnio pasaka”, o prof. dr. E. Tumienė narplioja pranašystės problemą Aleksandro Bloko poemoje “Dvylika” ir Bernardo Brazdžionio ankstyvoje poezijoje. Iš kalbinių darbų — prof. dr. A. Klimo “Lietuvių kalbos dalyvių sistema ir jų funkcijos”. Psichologines temas nagrinėja du autoriai: kun. dr. A. Paškus “Psichoterapijos vaidmuo religiniame asmens brendime” ir prof. dr. M.V. Mankeliūnas “Epistemologinės problemos dabartinėje psichologijoje”. Iš pedagogikos mokslų kun. J. Krivickas nagrinėja aktualią ir šiuomet populiarią praktinio pobūdžio problemą: “Kompiuteris mokymo ir auklėjimo darbe”, kuri ypač turėtų būti aktuali tiek vidurinėje, tiek ir aukštojoje Lietuvos mokykloje. Skaudžią žaizdą iš Sovietų Sąjungos gyvenimo paliečia dr. Vytautas A. Dambrava savo pranešime apie “Kriminalinį psichiatrijos naudojimą Sovietų Sąjungoje”, kur į šiuos medicinos mokslo piktnaudžiavimus pasižiūrima moksliniu, tarptautniu mastu, panagrinėtos kelios lietuvių — Arvydo Čekanavičiaus, Liutauro Kazakevičiaus, Petro Lukoševičiaus, gyd. Algirdo Statkevičiaus — kalinimo ir šio prievartinio, neteisėto gydymo bylos. Inž. A. Rudis rašo apie “Krikščionių demokratų ideologijos kilmę Lietuvoje”, o inž. A. Girnius savo temoje “Žemės poliaus judėjimas” nagrinėja Žemės sukimosi greičio ir Žemės poliaus vietos kitimus. Ir paskutinės dvi temos, išspausdintos šiame mokslo leidinyje: dailininko A. Tamošaičio “Lietuvių sodiečių skulptūra ir jos stiliai”, iliustruota gana įdomiais ir retais įvairių autorių darbais, ir architekto E. Arbo “Architektūros reikšmė tautų kultūroje”.

     XIII Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos tomas, kaip ir kiti ankstesni, su visa reikalinga šio tipo leidinių moksline aparatūra: literatūros sąrašai, reziumė, bibliografija, lentelėmis, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklėmis, kurias sudarė dr. Barbora Vileišytė, anksčiau Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos išleistų leidinių išsamiu sąrašu ir kitais akademinio pobūdžio leidiniams būtinais priedais.

     “Kadangi Lietuvoje yra nepalyginamai daugiau skaitytojų negu užsienyje, o knygų per siuntimas iš Romos brangiai kainuoja — šis tomas bus išspausdintas dviejose vietose: Romoje mažesniu tiražu ir Vilniuje...” — rašo akademijos pirmininkas ir šio tomo redaktorius prof. dr. A. Liuima, kuris pats neseniai nuvežė į Lietuvą sunkius visos šios knygos spausdinimo velenus ir kartu aptarė būsimo Akademijos narių suvažiavimo 1991 m. birželio 9-15 dienotvarkę, organizacinius ir kitus reikalus su vilniečiais. Tikėkimės, kad naujasis XIII-asis tomas pasitarnaus mokslo ir religijos didesniam labui, tarpusavio supratimui ir vaisingiems Lietuvos ateities planams.

Atsiųsta paminėti

Algirdas Julius Greimas. TAUTOS ATMINTIES BEIEŠKANT. Apie dievus ir žmones. Aplanke dail P. Repšio piešinys. “Mokslas” ir Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas. Vilnius-Chicago 1990. Kieti viršeliai, kaina 6 rubliai.

Fotografuotinis leidinys, parengtas Algimanto Mackaus leidimo fondo (AM & M Publications) išleistos ir M. Morkūno spaustuvėje išspausdintos Algirdo J. Greimo knygos “Apie dievus ir žmones” (1979) ir jo veikalo “Tautos atminties beieškant” toje pačioje spaustuvėje surinkto teksto skiltis.

Pasaulyje plačiai žinomo A. J. Greimo knyga sudaryta iš dviejų skirtingais dešimtmečiais parašytų lietuvių mitologijos studijų. Mitologijos tyrinėjimą Greimas supranta kaip kultūros archeologiją, naudoja tokius metodus, kurie padeda iš “kelių atskirų šukių”, iš rašytiniuose šaltiniuose ir tautosakoje fiksuotų paskirų mūsų mitologijos fragmentų, rekonstruoti amžių būvyje sueižėjusį ir subirusį masyvą, atskleisti mūsų mitologinių tekstų tikrąją, t.y. mitologinę, prasmę.

METMENYS. Kūryba ir analizė. Nr. 50. Redaguoja Vytautas Kavolis, Dickinson College, Carlisle, PA 17013. Dailės priežiūra: Vytautas O. Virkau. Techninė redaktorė: Henrieta Vepštienė. Administracija: Aleksas Vaškelis, 3113 W. Vina dėl Mar Blvd., St. Petersburg Beach, FL 33706. Išeina dukart per metus. Atskiro nr. kaina — 8 dol.