religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1991 / KOVAS — MARCH / VOL. XLII, NO. 3

KRYŽIAUS IR AUKOS DVASIA

73

 Sigitas Tamkevičius, S.J.

ŽMONIJOS NUODĖMINGUMO KLAUSIMAS

79

 V. Bagdanavičius, M.I.C

POPIEŽIAUS KELIONĖS

84

 Nijolė Tutkaitė

TEGARBINA JĮ VISOS TAUTOS

87

 Chiara Lubich

KRISTUS VERKĖ JERUZALĖS

88

 Teofilija Žemaitytė

GAIVINKIME APVYTUSIĄ ROŽĘ

89

 K.J. Ambrasas, S.J.

BRANGIAUSIOJI DANGAUS DOVANA

90

 Kostas Paulius

ŠVENTOJI EUCHARISTIJA

92

 Kun. V. Kaknevičius

ŠAUKIMAS SUSIMĄSTYTI

94

 Kun. V. Kaknevičius

TĖVYNĖJE

96

 Gediminas Vakaris

ŠEIMA

99

 Kun. Jonas

ŠYPSULIAI

101

 Red.

KNYGOS

63

 K.J. Ambrasas, S.J.

KALBA

103

 Juozas Vaišnys, S.J.

ĮVAIRYBĖS

105

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

106

 Juoz. Pr.

Viršelio piešinys — dail. Filomenos Linčiutės-Vaitiekūnienės. Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street. Chicago, IL 60636 — 1098.