JĖZUITŲ ORDINO VYRIAUSIEJI VADOVAI — GENEROLAI

     Vyriausieji jėzuitų vadovai yra vadinami generolais.    Jie renkami visam gyvenimui. Čia pateikiame jų sąrašą, kuriame nurodoma kiekvieno vardas, pavardė, tautybė, kiek metų turėdamas buvo išrinktas ir nuo kurių iki kurių metų buvo generolas. Jie gyvena Romoje.

     Šv. Ignacas Lojolą, ispanas, baskas, 50    1541-1556
     Diego Lainez, ispanas, 46    1558-1565
     Šv. Pranciškus Borja, ispanas, 55    1565-1572
     Everardo Mercuriano, belgas, 59    1573-1580
     Claudio Aquaviva, italas, 38    1581-1615
     Muzio Vitelleschi, italas, 52    1615-1645
     Vincentas Carrafa, italas, 62    1646-1649
     Pranciškus Piccolomini, italas, 67    1649-1651
     Aleksandras Gottifredi, italas, 57    1652-1652
     Gosvino Nickel, vokietis, 70    1652-1661
     Jonas Paulius Oliva, italas, 64    1661-1681
     Karolis de Noyelle, belgas, 67    1682-1686
     Tirso Gonzalez, ispanas, 66    1687-1705
     Michelangelo Tamburini, italas, 58    1706-1730
     Pranciškus Retz, bohemas, 58    1730-1750
     Ignacas Visconti, italas, 69    1751-1755
     Luigi Centurione, italas, 67    1755-1757
     Lorenzo Ricci, italas, 58    1758-1773

     1773-1814 m. Draugija buvo uždaryta, bet ir toliau veikė istorinėje Lietuvos dalyje. Per šiuos metus vyriausiųjų vadovų pareigas ėjo trys lietuviai: Stanislovas Černevičius, Gabrys Lenkevičius ir Pranciškus Ksaveras Kareu (Karevičius?).

     Tadas Brzozowski, lenkas, 65    1814-1820
     Luigi Fortis, italas, 72    1820-1829
     Jonas Roothaan, olandas, 43    1829-1853
     Petras Beckx, belgas, 58    1853-1882
     Antanas M. Anderledy, šveicaras, 64    1883-1892
     Liudvikas Martin, ispanas, 46    1892-1906
     Pranciškus Ksaveras Wernz, vokietis, 64    1906-1914
     Wladimiras Ledöchowski, lenkas, 49    1915-1942
     Jonas Baptistas Janssens, belgas, 57    1946-1964
     Petras Arrupe, ispanas, 58    1965-1981
     Peter-Hans Kolvenbach, olandas, 55    1983-

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris -1,50 dol.