religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1991 / BALANDIS — APRIL / VOL. XLII, NO. 4

JĖZUITŲ JUBILIEJINIAI METAI

109

 Juozas Vaišnys, S.J.

ŠV. TĖVO JONO PAULIAUS II ŽODIS

112

 Jonas Paulius II

JĖZUITŲ 450 METŲ KELIAS

116

 J. Paderberg, S.J.

KAUNO JĖZUITŲ GIMNAZIJĄ PRISIMINUS

119

 Vytenis Statkus

ŠV. IGNACAS IR JĖZAUS DRAUGIJA

120

 J. Lauriūnas, S.J.

ŠVENČIAUSIOJI MERGELĖ MARIJA — KELRODĖ

125

 K.J. Ambrasas, S.J.

T. STANISLOVAS GRUODAS, S.J. (1896-1990)

127

 S. Tamkevičius, S.J.

KUR ĮKALTOS TRYS VINYS

128

 K.J. Ambrasas, S.J.

T. PRANCIŠKUS MASILIONIS, S.J. (1902-1980)

132

 J. Boruta, S.J.

IŠ JONO KUBILIAUS, S.J. PRISIMINIMŲ

135

 J. Kubilius, S.J.

KALBA

137

 Juozas Vaišnys, S.J.

’’PER AUKAS Į GARBĘ”

139

 Juozas Masilionis

ŠYPSULIAI

142

 Red.

ĮVAIRYBĖS

143

 Red.

Šis numeris iliustruotas nuotraukomis iš jėzuitų gyvenimo. Viršelio piešinys — dail. Rasos Arbaitės.

Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.