Ekskursija į Anglijq

     Planuojame ekskursiją į Angliją, Airiją, Škotiją nuo š.m. rugpjūčio 26 iki rugsėjo 10 dienos. Ekskursijos kaina būtų 2300 dolerių asmeniui. Plačiau apie tai pranešime vėliau, bet jau dabar galite registruotis ar bent pareikšti savo nusistatymą ekskursijoje dalyvauti šiuo adresu: American Travel Service Bureau, 9727 S. Western Ave., Chicago, IL 60643. Tel (312) 238-9787. Galite kreiptis ir “Laiškų lietuviams” adresu bei telefonu.

Nuoširdi padėka "Laiškų lietuviams" rėmėjams

50 dol. aukojo A. Šležas.

Po 35 dol. aukojo :M. Vygantas, V. Račkauskas.

Po 25 dol. aukojo:O. Jankevičiūtė, E. Jonušas, S. Džiugas, B. Harris.

Po 20 dol. aukojo: M. Budrienė, J. Norkaitienė, A. Udrys.

16 dol. aukojoM. Vaškevičius.

Po 15 dol. aukojo:D. Jakas, J. Petrėnas.

Po 10 dol. aukojo:M. Ambrozaitis, E. Jurkėnienė, J. Jarašius, S. Mikelevičius, kun. J. Pakalniškis, J. Paronis, G. Ažubalis, R. Banionis, J. Lukoševičius, V. Lukošiūnas, P. Janulis, D. Vaidilienė, M. Vilutienė, B. Kūkalis, V. Peseckas, L. Bildušas, J. Žitkuvienė, N. Gabienė, O. Barauskienė, M. Sušinskas.

7 dol.aukojo S. Žiedonienė.

Po 5 dol.aukojo: B. Graužinis, G. Dambras, S. Grigaliūnas, V. Pleškus, V. Grėbliūnas, V. Mitkus, O. Peterienė, K. Orentienė, K. Keblys, J. Gedrimas, kun. D. Kenstavičius, L. Bajorūnas, A. Čepulis, E. Jokubkienė, A. Tijūnėlis, V. Damašius, A. Aistis, A. Adams, D. Balčiūnas, A. Baleišis, S. Gliožerienė, K. Čikotas, T. Slikas, P. Petkelis, V. Grybauskas, P. Nekrošius, J. Gasperas, A. Maurutis, S. Jurskytė.

2 dol.aukojo B. Žemaitis.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris -1,50 dol.