♦    Kun. Domininkas Valentis žurnale “Vytis” Nr. 1 aprašo, kaip jis, Brooklyne, N. Y., gimęs iš nelietuvių tėvų, lankydamas Apreiškimo parapijos lietuvišką mokyklą, buvo paveiktas domininkonės seselės Nikodemos, kuri išmokė jį pamilti lietuvius. Jis buvo taip pat paveiktas dviejų tos parapijos simpatingų lietuvių kunigų bei klebono, kuris esant jų šeimai neturtingai, net užmokėdavo už aukštesniąją jo lankomą mokyklą. Aprašo, kaip jis šešerius metus ėjo kunigo mokslus Šv. Kazimiero kolegijoje Romoje. Įšventintas kunigu, 17 metų dirbo sielovadoje Vokietijoje, kur jį maloniai paveikė vysk. Ant. Deksnys. Pagaliau Lietuvos kardinolas pakvietė jį dėstyti Kauno kunigų seminarijoje, kur jis visuose kursuose lietuviškai dėsto Šv. Raštą ir dviejuose kursuose dėsto vokiečių kalbą, skaito paskaitas lietuviams ir jaučiasi laimingas Lietuvoje.

♦    Lietuvos Vyčiai paskelbė rašinių konkursą, tema “Kaip Lietuvos Vyčiai turi paruošti savo narius padėti nepriklausomybės siekiančiai Lietuvai”. Premijos konkursą laimėjusiems rašiniams: pirma — 300 dol., antra — 200 dol., trečia — 100 dol. Premijos susidaro iš palūkanų nuo įnašo L. Vyčiams, padaryto prel. J. Prunskio. Rašinių vertinimo komisija: T. Brūzga, Ald. Ryan, L. Stukienė ir pernykštis laimėtojas St. V. Walinsky.

♦    Rytų Vokietijos pilietis Hansas Friderich Fischer, Leipcigo universitete baigęs slavistiką ir anglistiką, įsitikino, kad, augęs katalikų šeimoje, negalės dėstyti komunistų kontroliuojamoje mokykloje, perėjo studijuoti teologiją, tapo kunigu ir vienuoliu, susižavėjęs Šv. Pilypo Neriečio vienuolynu. Išmoko lietuvių kalbą ir nuoširdžiai rūpinasi Lietuvos reikalais, būdamas nariu “Teisingumas ir taika” sąjūdyje, organizuoja paramą Lietuvai.

♦    Prel. Vytautas Kazlauskas Vytauto Didžiojo universiteto studentams Kaune teologijos ir kitų fakultetų studentams dėsto religijotyrą.

♦    Rusijos vaikų fondas Maskvoje įteikė Tolstojaus premiją Motinai Teresei iš Kalkutos užlabdaros darbus. Jos įsteigtos vienuolijos narės nuo 1989 m. dirba keliose Sovietų Sąjungos ligoninėse.

♦    Karagandoje mirė kun. Alb. Dumbliauskas, jėzuitas, darbavęsis tarp Sibiro ir kitų Sov. Sąjungos dalių tikinčiųjų. Tose šalyse yra apie 50 katalikų parapijų, o tėra tik apie 30 kunigų jas aptarnauti.

♦    Vietname pirmą kartą nuo 1975 m. pasibaigusio karo buvo gautas leidimas įšventinti vietnamietį kunigą Ho Chi Ming (Saigone). Įšventintas ir Domininkas Tam, Švč. Sakramento vienuolijos narys.

♦    Indijoje, Nagalande, buvo atšvęstas vienos bažnyčios 100 metų jubiliejus, ta proga kunigais įšventinant du pirmuosius narius iš Naga genties.

♦    Tanzanijoje kunigų seminarijos yra perpildytos, nors veikia jų net penkios. Kai kuriose yra net po 600 jaunuolių, besiruošiančių būti kunigais. Nebeturint vietų ir trūkstant lėšų, praeitais metais atsisakyta priimti dar 50 kandidatų.

♦    Misijose trūksta kunigų. Etijopijoje Hararo parapija net per 15 metų neturėjo ją atlankančio kunigo. Filipinų kalnynuose kai kur kunigas atsilanko tik kartą per du mėnesius. Ten 10.000 katalikų tenka tik vienas kunigas.

♦    Jonas Paulius II, lankydamasis Ispanijoje, sužinojęs, kad ten jaunimo suvažiavime yra Nijolė Sadūnaitė, ją pakvietė, paprašė papasakoti apie Sibirą ir Lietuvą ir pasisakė, kad buvo skaitęs jos atsiminimų knygą; pasakė, kad kasdien meldžiasi už Lietuvą, yra susirūpinęs jos likimu ir turi vilties Lietuvą aplankyti.

♦    Kinderių kaime, 10 km nuo Kupiškio, viename gale pastatytas koplytstulpis — Palaimintasis Kristus, kitame kaimo gale — Rūpintojėlis, o ant kalnelio — bronzinė Marijos skulptūra. Tuo ypač pasirūpino J. Kaributas. Pašventino kun. P. Svirskis.

♦    Kun. F. Bendoraitis, daugiau kaip 30 m. besidarbuojąs tarp Bolivijos indėnų, buvo peršautas. Viena kulka pataikė į krūtinę, kita — į šoną. Nugabentas gydytis į Santa Cruz ligoninę. Kun. Bendoraitis anksčiau buvo Afrikoje, darbavosi su žinomu labdariu dr. Schweitzer. Vėliau darbavosi Amazonės džiunglėse tarp vargingiausių indėnų. Guajara — mir-im miestelyje pastatė 150 lovų ligoninę ir per 20 m. rūpinosi jos išlaikymu. Antrą ligoninę pastatė Guyaramerin miestelyje, Bolivijoje. Jam talkina lietuvaitė gail. sesuo vienuolė Ksavera. Jį buvo aplankę gydytojai ir studentai iš Lietuvos ir jam padėjo.

♦    Amerikos katalikų istorijos draugija savo aukščiausią John Gilman Shea premiją paskyrė žydų istorikui Jeremy Cohen, dėstančiam Tel Avivo universitete, už veikalą “Fill the Earth and Master It”. Autorius, naudodamasis senovės hebrajų ir krikščionių šaltiniais, pateikia gerą išaiškinimą Šv. Rašto painesnės vietos apie žmonijos sutvėrimą.

♦    Panevėžyje nuo 1990 m. rugsėjo mėnesio miesto centre veikia katalikiškas vaikų darželis, kurį lanko 115 vaikų. Patalpas pašventino vysk. J. Preikšas. Pašventino ir koplytstulpį to vaikų darželio kieme. “Caritas” organizacija parūpino baldų ir religinių knygelių. Dirba 12 pasišventusių savanorių dėstytojų.

♦    Lietuvos tragedija labai susirūpinęs popiežius Jonas Paulius II. Tai jis pareiškė sausio 13 d., duodamas palaiminimą susirinkusiems tūkstančiams žmonių aikštėje prie Šv. Petro bazilikos. Minioje buvo ir grupė lietuvių. Spauda pranešė apie Vatikano nusprendimą pasiųsti į Lietuvą savo atstovą stebėti susidariusią padėtį. Buvo parinktas Vatikano pareigūnas prel. Antonio Franco. JAV katalikų spauda plačiai rašo apie Sovietų Sąjungos vartojamas prievartos priemones Lietuvoje ir tuos faktus iliustruoja atitinkamoms nuotraukomis iš Lietuvos.

♦    Irake yra 18,8 mil. gyventojų. Apie 95% gyventojų yra dviejų sektų musulmonai. Katalikų yra apie 418.000, pasiskirsčiusių į 101 parapiją; su jais darbuojasi 137 kunigai, taipgi yra daugiau kaip 400 seselių vienuolių ir pora dešimčių brolių vienuolių.

♦    Rumunijos karaliaus Ferdinado duktė Ilona, pabėgusi nuo komunistų į vakarus ir tapusi stačiatikių vienuole, mirė 1991 m. sausio 21 d. Youngstowne, Pa., sulaukusi 82 m. amžiaus. Ji buvo dukraitė D. Britanijos karalienės Viktorijos. Į JAV gyventi atvyko 1952 m., tapo vienuole 1962 m. Ji įkūrė stačiatikių vienuolyną Ellvvoode, Pa, tapdama motina Aleksandra.

♦    Brazilijos misijose darbuojasi kun. Paulius Mališka.

♦    Kun. Ted Stone, įšventintas 1952 m., kai kurį laiką vadovavo Čikagos arkivyskupijos Krikščioniško mokslo brolijai, tačiau 1969 m. gavo Romos dispensą ir, pasitraukęs iš kunigystės, vedė. 1981 m. jo žmona mirė, palikdama du vaikus. Jų sūnus Tim, 17 m., lanko aukštesniąją mokyklą Park Ridge, o duktė Betanija, 19 m., yra studentė. Tapęs našliu, Ted Stone pasiryžo vėl grįžti į kunigystę. Jau nuo 1984 m. prašėsi priimamas atgal. Pagaliau 1991 m. sausio 7 d. kard. J. Bernardinas pranešė, kad jis priimamas atgal kunigo pareigoms ir skiriamas į Dievo Motinos parapiją, Park Ridge, kur jis jau nuo 1984 m. talkino bažnytiniame darbe.

♦    JAV vyskupų konferencijos Visuotinės Pažangos ir taikos skyrius sausio 18 d. spaudoje paskelbė priminimą, kad negalima nukreipti akių nuo smurto ir neteisingumo, kurie vykdomi prieš Lietuvos, Latvijos, Estijos bei kitų respublikų žmones. Pareiškimą pasirašė tos komisijos pirmininkas arkiv. J. Roach, kuris pasiuntė raštą ir Sovietų ambasadoriui Vašingtone, vyskupų vardu pareikšdamas protestą prieš Sovietų pavartotą nemoralų smurtą nekaltiems žmonėms. Vyskupų vardu konferencijos pirmininkas arkivyskupas Daniel E. Pilarczyk pasiuntė užuojautą Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkui kard. Sladkevičiui ir taipgi pasiuntė raštą JAV Valstybės sekretoriui, skatindamas derybomis paveikti, kad būtų užkirstas kelias smurtui.

♦    Lietuvių religinė šalpa su vyčių pagalba sausio 26 d. išsiuntė toną vaistų Lietuvai.

♦    Lietuvoje, Židikuose, buvo paminėta Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos 60 m. mirties sukaktis. Bažnyčios šventoriuje pastatytas kryžius jai atminti, pagerbiant jos pastangas mokyti žmones būti dorais katalikais.

Juoz. Pr.