Vieną rytą Einšteinas išėjo pasivaikščioti į parką Niujorke. Jis ten pamatė verkiantį berniuką.

—    Kodėl tu, vaikeli, verki? — pasiteiravo mokslininkas.

—    Aš pamečiau pinigus, kuriuos man mama davė, kad nusikirpčiau plaukus.

Einšteinas susirado kišenėje pinigų ir juos siūlė berniukui. Bet šis, atidžiai pasižiūrėjęs į garbanotą mokslininką, jam sako:

—    Ne, pone, aš negaliu priimti. Jūs, matyt, taip pat buvote pametęs pinigus, kad negalėjote nusikirpti...

*   *   *

Paplūdimyje poilsiautojas užkalbino greta buvusį asmenį:

—    Ar ne įdomu, kad šių laikų mergaitės labai panašios į berniukus? Juk tik pažiūrėkite į tą blondinę...

—    Bet, pone, juk tai mano sūnus!

—    Labai atsiprašau. Nežinojau, kad jūs esate jo tėvas.

—    Bet jus, pone, visiškai nepastabus. Aš gi esu jo motina...

*   *   *

—    Ar jus lydi laimė, ar nelaimė jūsų meilės gyvenime? — paklausė kartą garsųjį rašytoją Mark Twainą viena turtinga ir smalsi ponia.

—    Nelaimė! Tikra nelaimė! — atsakė rašytojas. — Tik įsivaizduokite: vienintelė moteris, kurią aš myliu, yra ištekėjusi.

—    Ach! — sušuko ponia ir prislinko dar arčiau. — Už ko gi ji ištekėjusi?

—    Už manęs...

*   *   *

Kai baigėsi spektaklis, kuriame vyriausią vaidmenį atliko labai nedidelių gabumų artistė, keli jauni vaikėzai jai garsiai plojo. Paskui jie ėmė kabinėtis prie netoli sėdėjusio Puškino, kuris gana abejingai žiūrėjo į pasirodžiusią scenoje artistę. Išvestas iš kantrybės, poetas pasako:

—    Jūs kiekvienas vertas skambaus antausio. Tačiau aš bijau, kad ši negabi asmenybė tai gali palaikyti aplodismentais.

*   *   *

Vienoje Berlyno alinėje ant sienos kabo užrašas: “Gott is tot” — Nietzsche. Po kiek laiko vienas turistas pridėjo užrašą: “Nietzsche is tot” — Gott.

*   *   *

—Tau beliko kelios valandos gyventi, — sako daktaras pacientui, — gal ką nors galiu pakviesti?

—    Taip, kitą daktarą, — atsako pacientas.

♦    Kanados Toronto arkiv. Aloyzas Ambrozič po Vilniuje įvykusių skerdynių pasiuntė solidarumo ir užuojautos telegramą kard. V. Sladkevičiui, arkiv. J. Steponavičiui ir vysk. A. Vaičiui.

♦    Kun. Stasys Lidys, buvęs Vilniaus Nekalto Prasidėjimo parapijos klebonas, žuvo automobilio avarijoje. Buvo gimęs 1929 m., kunigu įšventintas 1962 m.

♦    Šventąja paskelbta gruodžio 9 d. Montrealio seserų šaričių įsteigėja Margarita d’Youville yra pirmoji Kanadoje gimusi šventoji.