CHIARA LUBICH

“Kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą" (Jn 3, 21).

     Šiais žodžiais Jonas savo evangelijoje baigia Jėzaus ir Nikodemo pasikalbėjimą. Nikodemas, Jeruzalės žydų didžiūnas, atėjęs pas Jėzų nakčia, norėjo su juo pasikalbėti. Jėzus tą pasikalbėjimą nukreipė į labai aiškų tikslą, parodydamas Nikodemui nepaprastą Dievo meilę pasauliui: “Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį Sūnų” (Jn 3, 16). Taip pat parodydamas, kad jis yra tikroji šviesa: “Bet žmonės labiau mylėjo tamsą, nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti” (Jn 3, 19).

     “Kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą”. Jėzus nori, kad tie žodžiai padėtų mums suprasti kai ką svarbiausio apie jį patį.

     Tas, kuris vykdo tiesą, daro tai iš meilės tiesai, todėl nebijo šviesos. Toks asmuo nebijo bausmės, kurią tiesa skirtų, reiškia Jėzus skirtų. Paprastai gili meilė tiesai sujungia su Jėzaus sekimu. Toks, kuris daro gera iš meilės tiesai, anksčiau ar vėliau pažins Jėzų, bet kuris daro blogį, paneigdamas tiesą, nepažins Jėzaus ir jį paneigs.

     Čia minimas blogis nėra tasai, kuris gali nutikti kiekvienam silpnybės valandą, kurioje nors atsitiktinėje aplinkybėje ar įvykyje, bet toks, kuris vykdomas aiškiai žinant, sąmoningai apsisprendus.

     Mūsų laisvai susikurta galvosena ir elgesys išreiškia, nusprendžia ir paskatina Jėzaus priėmimą ar atmetimą, mūsų išganymą ar pasmerkimą, pasirinkimą šviesos ar tamsos.

     Atvirumas tiesai, neprisirišimas prie savo norų, pasiryžimas sekti Jėzų net kryžiaus kelyje — visa tai yra būtina, kad galėtumėm turėti tą šviesą, kuri leidžia mums matyti dalykus aiškiai ir juos atitinkamai pasirinkti.

     Kaip mes galėtumėm gyventi pagal čia mąstomus žodžius? Ką mes turėtumėm daryti, kad galėtumėm turėti atvirą dėmesį tiesai, ugdyti sąžinę, kaip jau minėjome. Pirmiausia, mes turėtumėm stengtis visada turėti didesnį dėmesį Jėzaus evangelijos žodžiams, sekdamai tą Šventosios Dvasios vedančią vidaus šviesą, kuri mums padeda geriau suprasti tuos žodžius ir pagal juos gyventi.

     Kadangi esame labai silpni, galintys padaryti daug klaidų, pasiryžkime visada pradėti iš naujo, nuolat atnaujindami savo gerus apsisprendimus, nusižemindami, pasitikėdami Dievo malone.

Iš anglų kalbos išvertė Kostas Paulius