religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1991 / GEGUŽĖ — MAY / VOL. XLII, NO. 5

MARIJOS ŽINGSNIAI

145

 Teofilija Žemaitytė

ŽMONIJOS NUODĖMINGUMO KLAUSIMAS

147

 V. Bagdanavičius, MIC

DVI VĖLIAVOS

116

 J. Lauriūnas, S.J.

MOTINA JĖZAUS GYVENIME

153

 Sofija Jelionienė

IKONA — GILAUS TIKĖJIMO ĮVAIZDIS

156

 Henrikas Stasas

NAUJOS POPIEŽIAUS ENCIKLIKOS IŠVAKARĖSE

158

 Romualdas Kriaučiūnas

TIESA IR ŠVIESA

159

 Chiara Lubich

DĖL TAVO ŽODŽIO

160

 J. Lauriūnas, S.J

LIETUVOS JĖZUITŲ VEIKLOS APŽVALGA

165

 Red.

LAIŠKAS MOTINAI

170

 Marija-Rūta

LAIMĖ PO RANKA

171

 Kun. Jonas

TĖVYNĖJE

172

 Gediminas Vakaris

KNYGOS

175

 T.K.

KALBA

177

 Juozas Vaišnys, S.J.

ŠYPSULIAI

178

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

179

 Juoz. Pr.

Šis numeris iliustruotas Marijos paveikslais — ikonomis iš įvairių šimtmečių. Viršelio piešinys — dail. Rasos Arbaitės.

Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.

Skyrių vinjetės — Teresės Bogutienės.

Laiškai Lietuviams— Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes toLaiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.