Šių metų "Laiškų lietuviams' konkurso premijų mecenatai:

Po 200 dol.: prel. J. Prunskis, dr. A. Prunskienė, Vanda Prunskienė, dr. B. Kasakaitienė, Ona Siliūnienė.

Po 150 dol.: E. Diminskienė, S. Rudokienė.

Po 100 dol.: T. ir P. Šlutai, S. Plenienė, V. ir M. Momkai, B. ir J. Jankauskai, J. Steponaitis.

Ateinančiam konkursui davė ar pasižadėjo duoti: Vanda Prunskienė savo vyro atminimui — 300 dol., dr. B. Kasakaitienė — 250 dol., prel. J. Prunskis — 200 dol., dr. A. Prunskienė —    200 dol., V. ir M. Momkai — 100 dol., B. ir J. Jankauskai — 100 dol., J. Steponaitis —    100 dol.

Ateinančiais metais “Laiškų lietuviams” metinė šventė ir konkurso premijų įteikimas bus balandžio mėn 5 dieną. Apie konkursą pranešime ateinančiame numeryje.

Dėkojame "L,L.' vakarienės stalų organizatorėms ir organizatoriams

Šios ponios suorganizavo stalus į “L.L.” vakarienę: S. Plenienė (6 stalai), S. Endrijonienė, A. Likanderienė, P. Masilionienė, Z. Žilevičienė, J. Ivašauskienė, J. Zalagėnienė, J. Daunorienė, R. Kučienė, M. Gabalienė, O. Venclovienė, B. Skorubskienė, A. Ramanauskienė, A. Kaminskienė, R. Andrijauskienė, S. Daulienė, D.Varaneckienė, G. Meiluvienė, K. Kubilienė, N. Maskaliūnienė, S. Statkienė, A. Lauraitis.

Ekskursija į Angliją

Šiais metais rugpjūčio 26 — rugsėjo 10 d. planuojame ekskursiją į Angliją, Škotiją, Airiją. Aplankysime daug įdomių vietų. Ekskursijos kaina — apie 2300 dol. Norintieji registruotis arba gauti daugiau informacijų tesikreipia šiuo adresu: American Travel Service Bureau, 9727 S. Western Ave., Chicago, IL 60643. Tel. (312) 238-9787.

Elenos Ciplijauskienės stipendijų fondas prie L.K.M. Akademijos

Prof. dr. Birutė Ciplijauskaitė savo motinos atminimui įsteigė stipendijų fondą. Stipendija yra kasmetinė 1.500 dol., skiriama studentei ar studentui, rašančiam doktorato disertaciją iš Lietuvos istorijos arba prof. dr. Pauliaus Rabikausko, S.J. (Pontificia Universitá Gregoriana, Roma) vadovybėje rengiantiems spaudai Lietuvos istoriją liečiančius dokumentus Romos archyvuose. Suinteresuoti studentai prašomi kreiptis į Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos Centro valdybą, Piazza della Pilotta 4, 00187 Roma, Italia.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.