Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J.

Prielinksnio p o vartosena

     Prielinksnis po vartojamas net su trimis linksniais: kilmininku, galininku ir įnagininku, pvz.: Ateik po pietų. Vaikščiojau po miestą. Katė palindo po stalu. Kai kur tarmėse jis vartojamas ir su naudininku, bet bendrinei kalbai tokia vartosena nepriimtina, išskiriant kai kurias senas, sustabarėjusias konstrukcijas, pvz.: po dešinei, po kairei, po senovei, po šiai dienai, po viskam.

     Vartojant šį prielinksnį su kilmininku ar galininku, paprastai nepasitaiko klaidų, bet jų kartais pasitaiko, vartojant su įnagininku. Pvz.: Pasirašykite po dešine puse (= dešinėje pusėje). Mituva įteka į Nemuną po Jurbarku (= ties Jurbarku).

     Dokumentai išduodami po parašu (= pagal parašą). Kokia jos pavardė po vyru (= pagal vyrą)?

     Ji ištekėjo po prievarta (= per prievartą, prievarta). Suvažiavimą pradėjome po šūkiu (= su šūkiu) "Laisvės Lietuvai!"

     Jis yra po mano globa (= mano globoje). Baudžiaunininkai gyveno po ponais (= ponų valdomi, ponų valdžioje). Toji spinta visuomet buvo po raktu (= užrakinta). Kalinys buvo laikomas po sargyba (= sargybinių saugomas). Visi buvo po jo įtaka (= jo įtakoje). Parašiau straipsnį po antrašte (= antrašte, pavadintą) "Lietuvos ateitis".

Prielinksnio prie vartosena

     Šis prielinksnis vartojamas su kilmininku. Jo konstrukcijos paprastai žymi vietą. Toji vietos reikšmė nėra visuomet vienoda. Pvz.: Mes gyvename prie miesto. Prisislink prie manęs. Visi susėdo prie stalo. Pribėgo prie upės. Arklį pririšo prie tvoros. Norėčiau visą pasaulį priglaust prie širdies.

     Kartais toji vietos reikšmė nėra tokia aiški, ji būna susipynusi su kitomis reikšmėmis. Pvz.: Sūnus prie tėvų išgyveno dvidešimt penkerius metus. Prie svetimų žmonių turėtum mandagiau elgtis. Jis visą vakarą išsėdėjo prie knygos. Na, jau laikas eiti prie darbo. Mergaitę pristatė prie mažo vaiko (saugoti mažo vaiko).

     Kai sakinyje vietos reikšmės atspalvio nėra, prielinksnio prie konstrukcijomis nereikėtų reikšti nei laiko, nei tikslo, nei kitokių aplinkybių. Pvz.:

     Prie Smetonos buvo geresnis gyvenimas. Prie bolševikų žmogus buvo visiškai nuvertintas. Žinoma, tokių pasakymų negalima griežtai smerkti, bet vis dėlto būtų geriau ir aiškiau, jeigu juos taip pakeistume: Valdant Smetonai, buvo geresnis gyvenimas. Bolševikų okupacijos metu žmogus buvo visiškai nuvertintas.

     Nusižiūrėjus į kitas kalbas, prielinksnio per konstrukcijos klaidingai vartojamos nusakyti sąlygai su būdo ar laiko atspalviu. Tokias konstrukcijas reikėtų taisyti įnagininkais, išskirtinėmis aplinkybėmis, o kartais ir šalutiniais laiko bei sąlygos aplinkybių sakiniais. Pvz.:

     Jis buvo kažkur dingęs prie labai keistų aplinkybių (= labai keistomis aplinkybėmis). Prie tinkamų sąlygų (= tinkamomis sąlygomis, jei sąlygos tinkamos) vynuogės gerai išsirpsta. Prie per aukštos ar prie per žemos kambario temperatūros (= esant per aukštai ar per žemai kambario temperatūrai, kai kambario temperatūra būna per aukšta ar per žema) nukenčia žmogaus sveikata. Šie vaistai tinka prie daugelio ligų (= sergant daugeliu ligų). Prie dabartinės mokslo pažangos (= su dabartine mokslo pažanga, esant dabartinei mokslo pažangai) šis darbas lengvai įveikiamas.

     Prielinksnio prie konstrukcijos nevartotinos kai kuriuose posakiuose, verstuose iš kitų kalbų. Pvz.: Prie progos (= Pasitaikius progai, kai bus proga, kuria nors proga, kada nors) užeik pas mane. Aš ir prie geriausių norų (= kad ir kaip norėčiau, kad ir kaip norėdamas, kad ir geriausių norų turėdamas) negalėčiau tavo norų įvykdyti. Prie ko čia aš? (= Kuo aš čia dėtas, kam čia mane painioji, kam čia mane kaltini?).

     Su veiksmažodžiais raginti, rengtis (ruoštis), pratintis, kreiptis, turėti prašymą prielinksnio prie konstrukcijų geriau nevartoti. Pvz.: Tėvas savo vaikus ragino prie darbo (= dirbti). Mokiniai rengėsi prie egzaminų (= egzaminams). Jis jau pratinasi prie važinėjimo dviračiu (= dviračiu važinėti). Tau patariu tuoj kreiptis prie gydytojo (= į gydytoją). Turiu prie tavęs (= į tave) svarbų prašymą.

♦ Vytauto Didžiojo 1399 m. statyta Kaune bažnyčia vėl grąžinta pranciškonams.