religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1991 / BIRŽELIS — JUNE / VOL. XLII, NO. 6

O VILNIAU, VILNIAU

181

 Lacrima

KUR ĮKALTOS TRYS VINYS

183

 K.J. Ambrasas, S.J.

KOKSAI AUKOJIMAS VERČIAUSIAS?

187

 Kostas Paulius

ANGLIS VIRSTA DEIMANTU

189

 Dalia Staniškienė

PASILIKITE MANYJE

192

 Chiara Lubich

JĖZUS ORGANIZUOJA SAVO SEKĖJUS

193

 Vytautas Bagdanavičius, M.I.C

APIE VYTAUTĄ MAČERNĮ

198

 Aldona Ruseckaitė

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” METINĖ ŠVENTĖ

203

 Red.

AR ESI DĖKINGAS RŪPINTOJĖLIUI

204

 Teofilija Žemaitytė

KALBA

205

 Juozas Vaišnys, S.J.

TĖVYNĖJE

206

 Gediminas Vakaris

DIEVAS ŠAUKIA

209

 Aldas Kriaučiūnas

ĮVAIRYBĖS

211

 Red.

ŠYPSULIAI

213

 Red.

TRUMPAI

214

 Juoz. Pr.

Šis numeris iliustruotas Jono Kuprio nuotraukomis iš “Laiškų lietuviams” metinės šventės. Viršelio piešinys — dail. Rasos Arbaitės.

Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.

Skyrių vinjetės ir apipavidalinimas Teresės Bogutienės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.