religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1991 / LIEPA - RUGP. / JULY- AUG./ VOL. XLII, NO. 7

MĖNESĮ PABUVUS LIETUVOJE

217

 Juozas Vaišnys, S.J.

KUR ĮKALTOS TRYS VINYS

221

 K.J. Ambrasas, S.J.

AUKŲ BOKŠTAS

225

 Vygandas Čaplikas

JĖZUS ORGANIZUOJA SAVO SEKĖJUS

229

 Vytautas Bagdanavičius, M.I.C

EVANGELIZACIJA

233

 Vincas Kolyčius

KAS MYLI — PAŽĮSTA DIEVĄ

238

 Chiara Lubich

ATPIRKĖJO MISIJA

239

 Kun. K.J. Ambrasas, S.J.

AMERIKA IR LIETUVA

241

 Viktorija Žilinskaitė

PERLAI ATMINTIES EŽERO DUGNE

242

 Danguolė Pankevičienė

TĖVYNĖJE

244

 Gediminas Vakaris

IŠ ŽODŽIŲ ISTORIJOS

247

 Algirdas Sabaliauskas

ĮVAIRYBĖS

248

 Red.

ŠYPSULIAI

250

 Red.

TRUMPAI

251

 Juoz. Pr.

Šis numeris iliustruotas fotografijomis iš Lietuvos. Viršelio piešinys — dail. Rasos Arbaitės.

Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.

Skyrių vinjetės ir apipavidalinimas Teresės Bogutienės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.