ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
 
 
AKIRAČIUS PLEČIANT
 
 
ATSINAUJINANČIOJE BAŽNYČIOJE
 
 
GYVENIMO IŠMINTIS
 
 
JAUNYSTĖS KRYŽKELĖS
 
 
PRIE ŠEIMOS ŽIDINIO
 
 
SIELOS LABIRINTAI
 
 
RAIDŽIU RINKTINĖS
 
Knygų recenzijos, literatūrinės pastabos
 
Eilėraščiai, ištraukos
 
 
“Laiškai Lietuviams”, Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaguoja K. Trimakas, S. J. Adresas: 2345 W. 56th St. Chicago, 111. 60636. U. S. A.