APIE LIETUVĄ

     Naujasis “Laiškų Lietuviams” sąsiuvinis (8 nr.) skirtas pavaizduoti religijos persekiojimui pavergtoje Lietuvoje. Sutelkta medžiaga redaktoriaus labai sumaniai atrinkta, atitinkamai iliustruota, akivaizdžiai rodanti tą pikto siautėjimą, tą žmogaus dvasios prievartavimą, bet taipgi ir herojišką lietuvių tautos spyrimąsi prieš pragariškas okupanto užmačias.

Draugas, X 9

     Prieš pusvalandį laiškanešys atnešė rugsėjo mėn. “Laiškų” sulaužytus lapus. Godžiai ir paskubom permečiau akimis nuo A iki Z ir vėl labai nustebau. Kokia puiki, vertinga ir išsami studija ateistinių pastangų palaužti tikinčią lietuvių tautos sielą. Koks įspūdingas paminklas didvyriškam atsparumui! Ir koks akstinas mums laisvėje neišsigimti ir nesuglebti visokiausių patogumų “pūkuose”, bet išlaikyti savo tikėjimą gyvą, vyrišką, dievišką, o sykiu nuolat atsiminti, ką dėl jo kenčia mūsų broliai tėvynėje.

    Kiek tas numeris kainavo Jums darbo! Bet ir sukūrėte šedevriuką! Sveikinu ir labai džiaugiuosi! Būkit tikras, jog visą numerį išnaudosiu savo redaguojamos “Mūsų Lietuvos” skaitytojų labui.

Jonas Kidykas, S. J., Sao Paulo "Mūsų Lietuvos" redaktorius

    Ką tik atėjo naujausi (rugsėjo) “L. L.”. Perskaičiau vienu atsisėdimu. Tai bent darbelio įdėjot, redakcija! Dar niekur lig šiol nebuvau užtikus tiek įdomios medžiagos.

    Galėsime su šeštadieninės mokyklos vyresniais mokiniais apie tai padiskutuoti. Iš viso, šie “L. L.” turėtų atsirasti kiekvieno lietuvio šeimoje, o dalimis išvertus į anglų kalbą — pasiekti ir amerikiečius katalikus.

    Nors faktai liūdni, bet, baigus skaityti, vistiek liko optimistiška nuotaika. Čia ir yra Dievo buvimo įrodymas — kad per tiek metų, tokiose sąlygose, dar vis likę tikėjimo žarijų.

    Taigi, noriu padėkoti redakcijai už tokį kruopštų darbą ir tą optimizmą, kurį perdavėte.

Gintra Ivaškienė, Stratford

KIEK PALENGVINO

    Rugsėjo 1965 numeris “Laiškų Lietuviams” labai įdomus. Bet kaip priėjau prie iliustracijų — kurias siunčiu atgal — atverčiau į viršų pasitikrinti ar ištikruju jie randasi šiame katališkame žurnale. Atspausdinimas šių paveikslų katališkoje spaudoje turbut labai nudžiugins komunistus — nes tas tik palengvins jų propagandų darba.

    Prašau daugiau nesiusti “Laiškai Lietuviams”.

(Mrs.) P. K-zs, Chicago Kiek tas numeris ir jo iliustracijos palengvino komunistų propagandos darbą, žr. šio skyriaus ir jaunimo atsiliepimus (353 psl.). Red.

MŪSŲ JAUNIMUI

    Aš manau, kad mūsų jaunimui yra gera skaityti šitą žurnalą. Iš jo mes sužinosim, kas atsitinka pasaulyje. Be to, šitas žurnalas gali padėti mums su mūsų problemomis.

Marija Šataitė, Cicero, 15 m.

    Man patinka šitas žurnalas užtat, kad supažindina mus su pasauliu. Mes perskaitom apie tai, kas darosi Lietuvoj, ir žinom, kaip ten yra. Tai mūsų Tauta, ir mes turėtumėm domėtis. Mes negalėtumėm vadintis lietuviais, jeigu mes nežinotumėm, kur ir kas dedasi.

    Yra truputį sunku suprasti ir skaityti, bet aš manau, kad, jeigu mes tikrai stengtumės suprasti ir domėtis, tai mums patiktų.

Kristina Milmantaitė, Dearborn, 15 m.