KORNELIJUS BUČMYS, O.F.M.

DARLING

     Prieš keletą metų italų režisorius Federico Fellini sukėlė šiek tiek kontroversijų, savo filme “La Dolce Vita” pakritikuodamas italų turtingesnės ar aukštesnės klasės moralinį nuosmuki. Anglų režisorius John Schlesinger, iki šiol užsirekomendavęs su “A Kind of Loving” ir “Billy Liar”, šį kartą kritikos pilną žvilgsnį nukreipia į Anglijos diduomenę.

     Tarp abiejų filmų surandant eilę panašumų, vis dėlto tenka pastebėti, kad Schlesinger pasižymi didesniu realizmu ir aštresniu kaltinimu. Originaliame tekste Frederic Raphael iškelia visą eilę visuomenės atstovų, paliesdamas skirtingas kategorijas: neturtingieji ir paprastieji panaudoja savo intelektualinius gabumus ar fizinį grožį, kad išsikovotų socialinį pajėgumą ir pozicijas, gi turtingieji ir taip vadinami mėlynkraujai pasinaudoja turima visuomenėje galia, kad tuo užsitikrintų intelektualų draugiją ir sensualines įvairenybes.

     Pagrindinė filmo veikėja Diana, priemiesčio modelė, nuolat sminga į moralinį nuosmukį abiejose britų kanalo pusėse, bet tuo pat laiku kyla socialinėje padėtyje. Vienas iš jos meilužių ruošia radijo programą, apklausinėdamas gatvėje sutiktus asmenis: “Kas netvarkoje su šių dienų Anglija?”. Įvairių atsakymų sulaukiama iš gatvėje užklaustųjų, įvairius atsakymus iššaukia ir pats filmas. Neapsistodamas prie atskirų charakterių, režisorius pristato juos kaip atskiros klasės atstovus.

     Iki šiol pastebėta tik poroje smulkesnių vaidmenų, Julie Christie šį kartą pasirodo artistiškai subrendusi, puikiai atlikdama ilgą ir sudėtingą Dianos rolę. Jai gabiai bendradarbiauja Dirk Bogarde, kaip radijo ir televizijos korespondentas. Laurence Harvey pasikartoja jam įprastu ir būdingu stiliumi išnaudotojo ciniko vaidmeny.

     Dėl keliamų klausimų prigimties bei pristatymo būdo filmas rezervuotinas vien pilnai subrendusiems žiūrovams. Nevienam rimtesniam žiūrovui filmas paaštrins rūpestį ateities svarstymuose: “Kas toliau?”

TREASURE OF SILVER LAKE

     Retas kuris savo vaikystės dienose nebus skaitęs vokiečių rašytojo Kari May nuotykių romanų serijos apie Amerikos Vakarų gyvenimą. Nors autorius niekad nesilankė Amerikoje, bet jo puikus stilius ir vedama įtampa pajėgė mases jaunųjų sudominti nepalaužiamo apačų vado Winnetou ir išradingo jo draugo medžiotojo Old Shatterhand nuotykiais. Pagal Kari May veikalus Vokietijoje jau pagaminta visa eilė filmų, kurių pirmas pasiekia ir šį kontinentą. Pagrindiniame Old Shatterhand vaidmeny pasirodo Lex Barker, kelis kartus vaidinęs Tarzaną. Suaugusieji gal bandys atgaivinti vaikystės skaitybos prisiminimus, bet šis filmas daugiausia sudomins vaikus.

RAPTURE

     Panašiai kaip “David and Lisa”, šiame filme bandoma teigti, kad meilė turi esminės reikšmės psichoterapijoje. Nuošaliame Prancūzijos pajūryje bręsta vieniša mergaitė. Ji laikoma psichiškai neišsivysčiusią. O gal ji tik ilgisi nepažintos meilės ir pilnesnio tarpusavio bendravimo su artimu. Nedaug dėmesio jai skiria senstąs našlys tėvas, susirūpinęs vien įvairiais straipsniais apie teisines reformas. Nedaugiau šilumos ji sulaukia ir iš paviršutiniškai į savo pareigas žvelgiančios tarnaitės. Nors jau šešiolikmetė, mergina vis dar žaidžia su lėlėmis ir ypač daug meilės skiria sode pasistatytai baidyklei. Kai pabėgęs kalinys apsirengia baidyklės rūbais ir prašosi priebėgos, mergaitė priima tą įvykį įsitikinusi, kad tai atgijusi jos baidyklė. Šių keturių žmonių santykiai ir sudaro filmo turinį. Patricia Gozzi, prieš keletą metų žavėjusi “Sundays and Cybele” mergytės vaidmeny, dabar pakartotinai sulaukia pelnyto pasisekimo bręstančios merginos rolėje. Kitus svarbesnius vaidmenis atlieka Melvyn Douglas, Gunnel Lindblom ir Dean Stockwell. Suaugusiems.

THE MOMENT OF TRUTH

     Žvelgiant su visišku realizmu į Ispanijos papročius ir ivairių sluoksnių visuomenę, italų režisorius Francesco Rossi šiame filme nepagaili eilės kritiškų komentarų. Nesudėtingame turinyje atpasakojama jauno Andalūzijos kaimiečio troškimas praturtėti ir išgarsėti. Mieste pabando įvairius darbus, bet nesulaukia pasisekimo. Pasirinkęs torero profesiją, jaunuolis netrukus sulaukia viešos pagarbos, turto, bet taip pat neišvengiamai tenka sutikti ir tragišką tiesos momentą. Jaunuolio karjeros fone stebimas ispanų socialinis gyvenimas su įvairiaspalvėmis išraiškomis. Pagrindinį vaidmenį atlieka populiarus Ispanijos matadoras Miguel Mateo Matelin, kurs ne tik puikiai kaujasi su jaučiais, bet taip pat parodo nemaža dramatinių sugebėjimų. Tarp eilės neprofesionalų artistų trumpesnėje rolėje pasirodo Linda Christian. Kovos su jaučiais pavaizduojamos su visomis detalėmis; kai kurie momentai filmuoti rankose laikomais aparatais. Dėl eilės kovų grubaus žiaurumo bei paviršutiniško ispanų religinių papročių pavaizdavimo filmas rezervuotinas vien pilnai subrendusiems.

THE LITTLE ONES

     Nors pagamintas su kukliu biudžetu, šis 65 minučių angliškas filmas nuoširdžiai ir meniškai pažvelgia į vaikų gyvenimą. Du devynmečiai Londono šiukšlynų gyventojai pasiryžta kelionei į Llverpoolio uostą. Filme rasių klausimas tiesioginiai nesprendžiamas, bet vaikai, atrodo, odos spalvoms neparodo priešiško nusiteikimo. Baltojo berniuko tėvai savo sūnų perdėtai baudžia ir net persekioja, kai jo draugo mulato motina, nors ir parodo kiek meilės, vis dėlto nepajėgia jo pilnai prižiūrėti. Mulatas iš Jamaikon pasitraukusio tėvo girdėjęs, kad ten galima patekti laivu, išplaukiant iš Liverpoolio. Juodviejų nuotykinga kelionė neilgai tęsiasi. Sugrąžinti atgal į Londoną, jie guodžiasi, kad ateities kelionėms bus galima surasti laivų pačiame Londone. Režisorius Jim O’Connolly gabiai veda ne tik suaugusius veikėjus, bet ypač Kim Smith ir Carl Gonzales jaunųjų keliautojų rolėse. Gaila, kad šis puikus ir jaunimui tinkamas filmas dėl savo trumpumo sugrupuojamas su įvairiais filmais, kurie kartais teikia moralinių priekaištų net ir suaugusiems.

THE HILL

     James Bond mėgėjai nustebs pamatę visur lengvai laimintį agentą 007 — Sean Connery visiškai skirtingoje ir aštrokoje rolėje. Pasinaudojant originaliu Ray Rigby tekstu, paruoštu daugumoje pagal asmeniškai patirtus realius pergyvenimus, filme pavaizduojamas vargingas anglų karinės drausmės namų gyvenimas paskutinio pasaulinio karo metu. Ape 1944 m. į šią Šiaurinėje Afrikoje specialiai įrengtą britų kariuomenės bausmės vietą atsiunčiama eilė karių ir karininkų už prasižengimą karinėje tarnyboje. Apkaltintas bailumu fronte ir nepaklusnumu viršininkams, Connery turi pakelti eilę reformuojančių drausmės ir bausmės nuostatų. Dažniausiai vartojama bausmės priemonė — pilnoje aprangoje, prie 115 laipsnių karščio laipiojimas 70 pėdų aukščio dirbtina kalva, pastatyta 60 laipsnių kampu. Tarp eilės įtemptų momentų ypač paminėtinas kalinių sukilimas, kai vienas iš jų dėl mediciniškos priežiūros trūkumo miršta. Režisorius Sidney Lumet gabiai veda vien tik iš vyrų sudarytą artistų sąstatą. Šalia minėto Sean Connery tvirtos ir pagaunančios vaidybos ypač puikiai pasirodo Harry Andrews vyriausio administratoriaus vaidmeny. Dėl pernelyg realiai perduodamo dramatinio karinio žiaurumo filmas rezervuotinas tik pilnai subrendusiems.

GREED IN THE SUN

     Žmogiškas godumas vykusiai pašiepiamas šioje prancūzų komedijoje, kurioje keletas apgaudinėtojų apgaudinėja ir vejasi vieni kitus Saharos erdvioje dykumoje. Sunkvežimiais vykdomoms lenktynėms foną suteikia Saharos ir Maroko vaizdai, perduodami sklandžiai atlikta fotografija. Prie filmo komiško pasisekimo ir įtampos palaikymo daug prisideda Jean Paul Belmondo, Lino Ventura ir kitų vaidybiniai sugebėjimai. Suaugusiems.

THESE ARE THE DAMNED

     Dėl politinių motyvų į Angliją išemigravusio amerikiečių režisoriaus Joseph Losey filmas “These Are the Damned” buvo pagamintas jau 1961 m., tačiau Anglijoje viešumon buvo išleistas tik po dviejų metų, o pereitais metais sulaukė pripažinimo ir įvertinimo Trieste, tarptautiniame filmų festivalyje. Be abejo, tik dėl politinių motyvų šis filmas Amerikos žemyną pasiekė taip pavėlavęs. Mūsų dienose pagrindinė šio filmo idėja nebenauja ir nebekaitinama propaganda apie atominio karo grėsmę ir žalą, nes tomis temomis jau yra pasirodę eilė kitų filmų. Šiame kūrinyje šalutiniai nuotykiai priveda amerikietį turistą, jį apgaudinėjančią draugę ir siaučiančių jaunuolių būrelį prie ypatingos slėptuvės. Čia grupė vaikų išstatoma radioaktyviam veikimui, kad tuo būdu jie būtų paruošti pergyventi trečią pasaulinį — atominį karą. Skaitlinguose vaidmenyse netrūksta ir garsesnių vardų. Suaugusiems.