1965 Vol. XVI  Nr. 10 LAPKRITIS — NOVEMBER

*    * * GYVENIMUI TEKANT    326

Prof. V. Bieliauskas JAUNUOLIO VYSTYMASIS TARP DVIEJŲ KULTŪRŲ    328

A. Saulaitis, S. J. ATEITININKAI IR SKAUTAI STOVYKLAUJA    336

A. Grauslys LIGONĮ APLANKYTI    340

B. Krištanavičius, S. J. VAIKŲ STOVYKLOS    342

M. Matulionis ir A. Zailskaitė
 STUDENTAI APIE IŠEIVIJOS LITERATŪRĄ    346

G. Ivaškienė ADVENTAS ŠEIMOJE    350

Moksleiviai JAUNIMO ATSILIEPIMAI    353

*    * * ATSINAUJINANČIOJ BAŽNYČIOJ:
Popiežius Jungtinėse Tautose — Vyskupų senatas — Religijos laisvės deklaracija —    355

A. V. KAS DVIVEIDIS LIETUVOJ    356

K. Bučmys, O.F.M. EKRANO MIRGESY    358

SKAITYTOJO ŽODIS    360

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius Kęstutis Trimakas, S. J. Redakcijos nariai Gediminas Kijauskas, S. J. Dr. Arūnas Liulevičius

Administratorius Petras Kleinotas, S. J. Viršelis ir vinjetės Algirdo Kurausko.  Fotografijos Algimanto Kezio, S. J

Adresas 2345 W. 56th St., Chicago, 111. 60636 Telefonas REpublic 7-8400

Spaustuvė Immaculata Press, Putnam, Conn. Prenumerata metams — 3 dol.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $3.00, single copy 300. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

 

Palūžę namai ir belapiai medžiai
tolyn nulinko ir klausosi žingsnių
keisto keleivio iš būsimo laiko.

Juozas Kėkštas, “Rudens dugnu”