PADĖKA

     Visiems “Laišku Lietuviams” leidimą auka parėmusiems nuoširdžiai dėkojame. 7 dol. aukojo: J. Klimas (L. Čikaga, Ind.), B. Mačianskas (Čikaga). 5 dol. — J. Jusys (Worcester, Mass.), J. Kijauskas (Euclid, Ohio). 4 dol. — J. Misevičius 'Ignace, Canada), kun. V. Mažrimas (Čikaga). 3 dol — A Baltrukėnas (Akron, Ohio), E. Pikelis (Čikaga). 2 dol. - G. Valiulis. V. Andriukaitis, A. Karaliūnas, F. Gresiūtė, L. Barauskas, V. Šilas, J Steponaitis, N. Lukoševičienė, E. Eitmonas, A. Dikinis, J. Alenskis, A. Rejeris, S. Daržinskas, S. Žumbakienė, E. Leparskas, J. Mačiulis, G. H. Valiulis, P. Jasulaitis, A K. Miliūnas, D. Petkūnas, V. Vaitkevičienė, A. Baleišis, A. Valavičius, R. Graužinienė, S. Graužinienė, T. Puleikis, Dr. J. A. Kižys, A. Vasiliauskas, A. Venclovas, V. Točilauskas, V. Lukoševičius, J. Susmaras, A. Kubilius, dr. P. Atkočiūnas (visi iš Čikagos); dr. R. Sidrys (Streator, III.), kun. E. Statkus (Roscommon), O. Martišauskas (Brighton, Mass.), J. Vaičekonis (Elgin, Ill.), M. Mikėnienė (Omaha, Nebr.), A. Paliulis (Waterbury, Conn.), A. Plioplys, kun. B. Pacevicius, J. Tirkslevičius, J. Augis, S. Žulpa (visi iš Canados), B. Zdanienė (Hartford, Conn.), J. Bujauskas (Detroit, Mich.), A. Lisauskas, V. Valys, J. Kliorienė, dr. J. Balčiūnas (visi iš Ohio), dr. Z. Brinkis, N. Apeikienė (Los Angeles, Calif.).

ATSIUSTA PAMINĖTI

AIDAI. Mėnesinis kultūros žurnalas. Kovas. Leidžia Tėvai Pranciškonai. Red. dr. J. Girnius. Brandus žvilgsnis metamas į Vatikano Susirinkimo dvasią dr. J. Girniaus straipsniu “Dvasia ir raidė”. Dr. J. Navickas plačiai svarsto “Filosofijos problematiką ir metodus”.

MOTERIS. Lietuvių moterų žurnalas. Sausis-vasaris. Leidžia Kanados Lietuvių Katalikių Moterų Draugija. Turiningas ir įvairus numeris. Ypač dėmesį atkreipia dr. S. Sužiedėlio straipsnis “Moterys po istorijos dulkėmis".

Danguolė Sadūnaitė. KAI TU ARTI MANĖS. Antrasis jaunosios kartos poetės D. Sadūnaitės-Sealey poezijos rinkinys. Išleido “Lietuvių Dienų” leidykla. Viršelio aplankas P. Jurkaus. 40 psl. Kaina 1 dol.


Antanas Jasmantas. GRUODAS. Tiek minties, tiek formos atžvilgiu brandus A. Jasmanto (prof. A. Maceinos) eilėraščių rinkinys. Išleido “Ateitis”. Aplankas ir iliustracijos P. Jurkaus. 95 psl. Kaina 3 dol.

Juozas Eretas. TREMTIES LIETUVIS IDĖJŲ SŪKURYJE. Tęsinys prof. J. Ereto anksčiau atspausdintų svarstymų “Tremtis — prakeikimas ar uždavinys?” Išleido “Šaltinis” Londone. 21 The Oval, Hackney Rd., London E. 2. Great Britain. 16 psl. Kaina 2 šil. (30 centų).

LITUANUS. Lithuanian Quarterly, Fall-Winter, 1964. Red. T. Remeikis. Straipsniai: “Demographie Changes and Structure in Lithuania” (Pr. Zunde), “A General Characterization of the Lithuanian Language” (L. Dambrauskas) ir A. Platerio studija “Occupational Adjustment of Professional Refugees”.

ATEITIS. Lietuvių katalikiškojo jaunimo žurnalas. Balandis. Vaizdus J. Šoliūno reportažas “Žygyje per Alabamą”, pamąstyti verčias A. Liulevičiaus “Žmonijos Ateitis” ir kita puslapius gyvinanti medžiaga. Red. S. Radvila.

ŠALTINIS. Balandis. Dėmesio verta popiežiaus Pauliaus VI kalba ir naujojo vysk. Pr. Brazio mintys.

2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636