Į JAUNESNĘ KARTA

     Žurnalas tęsia savo pereitais metais sėkmingai nustatytą kryptį: kreipti ypatingą dėmesį į jaunesnę kartą ir jaunas lietuviškas šeimas, gvildenti aktualias problemas, skleisti atsinaujinimo dvasią ir plėsti krikščionišką ir tautinį sąmoningumą.

Mūsų Vytis, Nr. 5

PATRAUKLUS POKALBIS

     Labai patrauklus Antano Nako ir Kęstučio Trimako, S. J., pokalbis apie pamaldų reformas, pagaunąs ir savo stilistinėmis plonybėmis ir keliamų problemų kampuotumu.

Draugas, IV 10

LINKIME

     Su popiežiaus Pijaus X žodžiais, jog mūsų laikais labiau reikalingi tiesos gynėjai plunksna, negu jos skelbėjai sakyklose, ... buvo atlikti milžiniški darbai... Tokie skyriai, kaip “Prie šeimos židinio” bei “Jaunimo paslaptys” skaitytojų tarpe atrado didelio atgarsio...

     Žurnalas su kiekvienu numeriu pasirodo šviežias, gaivalingas, įvairus, jo dvasinį pasaulį puošia graži, meniška forma. Linkime, kad žurnalas, skirtas lietuviams ir besirūpinąs lietuviais, rastų atdaras duris kiekvieno lietuvio namuose, kad beskaitydami apie save, apie savo rūpimus klausimus, labiau suprastų Kristų, save ir mus supantį gyvenimą.

V. Kasniūnas, "Dirvoje" IV 28

KELIO NEUŽDARO

     Š. m. (balandžio) numerio puslapiuose akcentuojama laisvės problema. Gabriel Marcei mintimi ir kondensuotai turiningu Kęstučio Trimako, S. J., straipsniu “Laisvė ir laisvėjimas” skaitytojas pririšamas prie šios, šiandien taip visur aktualios, laisvės temos...

     Jau labiau išplėstame straipsnyje “Laisvas laisvės svarstymas” krikščioniškus ir nekrikščioniškus, filosofinius ir teologinius laisvės branduolius raičioja Jonas Boguta. Straipsnis gražiai ir įdomiai apipavidalintas. Vertas kiekvienam paskaityti. Jonas Boguta yra jau šio krašto mokyklų auklėtinis nuo parapinės mokyklos suolo iki ruošimosi doktoratui. O tačiau lietuvių kalba ir lietuviškasis raštas jam nėra kliūtis reikšti savo mintis gana sudėtingomis sąvokomis. Taipgi jau esame įpratę dejuoti, kad Amerikos civilizacija gamina tik siaurus savo srities specialistus, be jokio platesnio žvilgsnio į kultūros gelmes aplamai. Jonas Boguta yra chemikas. Tačiau jo čia minimas straipsnis rodo, kad ir šitas kraštas niekam kelio į platumas neuždaro.

Draugas, V 8

PALIKO GILŲ PĖDSAKĄ

     “L. L.” mumyse paliko gilų pėdsaką, jie tapo ir yra mums tuo laimės žiburiu, kuris praskaidrina gyvenimo dienas, Jis mylimas ir ištikimas gyvenimo draugas, jis laukiamas, nes mes norime matyti atidaras duris į naujos dienos šviesą.

V. Kasniūnas, "Laisvoje Lietuvoje" IV 22

PIRMOJ EILĖJ DVASIA

     Sako — “šventoji Lietuva”. Gal buvo prieš pirmąjį karą kaime, bet vėliau nedaug, o ypač tremty. Tautinio ką nors suruošti tai daug atsiras, bet religinio, tikėjimui — nėra, tik keli... Taip, tautybė reikalinga; ir mirsiu lietuve — nepakeis manęs niekas, bet viena lietuvybė sielos neišgelbės. Juk senovės lietuviai buvo lietuviai, bet jie buvo pagonys. Ne viena lietuvybė raktas į dangų... Pirmoj eilėj dvasia, siela; tobulėti, kilti, visą tautą reikia kelti dvasiniai.

B.J.