1965. VOL. XVI NR. 6— IUNE BIRŽELIS

* * * GYVENIMUI TEKANT    182

Vysk. V. Brizgys SKAUDI 25 M. SUKAKTIS    184

J. Jaškauskas TĖVAI IR BRĘSTANTIS JAUNIMAS    186

Dr. V. Bieliauskas MEILĖ ŠEIMOJE    190

A. Grauslys NUOGĄ APDENGTI    193

K. Žemaitis NAUJO KUNIGO PALAIMINIMAS LIETUVAI    195

A. Kezys, S. J. ŠIS TAS APIE FOTO MENĄ    196

Dr. J. Pikūnas RELIGIN. LŪŽIŲ PRARAJOSE    201

A. Rūta TYRAS ATSIMINIMŲ ŠALTINIS 202

A. Baranauskas KARKLUPĖNUOSE (ištrauka)    203

P. Pakalnis JAV NEGRŲ KOVOS    203

G. Ivaškienė BIRŽELIO MĖNUO ŠEIMOJE    205

P. Mačernis AR TIK NE ČIA...?    206

A. Hermanas MES IR TĖVAI    208

B. Krištanavičius, S. J. PARLAMENTO RINKIMAI    210

K. Bučmys, O.F.M. EKRANO MIRGESY    214

SKAITYTOJO ŽODIS    216

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius Kęstutis Trimakas, S. J. Redakcijos nariai Gediminas Kijauskas, S. J. Dr. Arūnas Liulevičius

Administratorius Petras Kleinotas, S. J. Viršelis ir vinjetės    Algirdo Kurausko Fotografijos    Algimanto Kezio, S. J.

Adresas    2345 W. 56th St., Chicago, Ul 6063 Telefonas    REpublic 7-8400

Spaustuvė    Immaculata Press, Putnam, Conn. Prenumerata metams — 3 dol.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $3.00, single copy 30c. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

JAU PRAĖJO dvidešimt penki metai, kaip komunistinė Rusija okupavo Lietuvą, ir dvidešimt keturinuo birželio priverstinių išvežimų. Taip pat greitai sukaks dvidešimt metų, kaip mes, Rytų frontui artėjant ir komunistams grįžtant, pasitraukėme iš Lietuvos į Vakarus,

Pirmoji sukaktis mena mums tėvynės laisvės netekimą: tėvynėj likusieji net savam krašte nebegali laisvai kurti savitą valstybini ir kultūrinę gyvenimą. Antroji primena mums tas birželio dienas, kuriomis dalis mūsų tautos prieš savo valią buvo prievarta išvežti iš savo krašto į Sibirą. Pagaliau, trečioji atmena mūsų pačių pasitraukimą iš Lietuvos, kai nebenorėjome dar kartą komunistinės okupacijos patirti.

Ši trigubai skaudi sukaktis, grąžinanti atmintin tokius liūdnus mūsų tautos gyvenimo įvykius, žadina mumyse savai tautai ištikimybės, solidarumo ir vienybės dvasią.