15 METU SUKAKTIS

     “Laiškai Lietuviams” visoje eilėje pastarųjų metų yra tapę tokiu būtinu ir tokiu nepamainomu leidiniu mūsų išeiviškoje bendruomenėje, kad be jų čia daug kur būtų jaučiama niekuo kitu neužpildoma tuštuma. Žurnalas per penkiolika metu iš kelių gana at-kištinių puslapių dabar yra išaugęs į plačias sritis aprėpiantį leidinį, žiūrintį į viską moderniu ir giliai krikščionišku žvilgsniu.

Draugas, VI 19

     Ypatingai jame (“L. L.”) akcentuojama lietuviškos šeimos kultūra. Tvirtos redakcijos, technikiniu spaudos atžvilgiu žurnalas pralenkia daugelį tos rūšies amerikiečiu leidinių. Estetinė jo pusė ypač pakilo, prisidėjus fotografui menininkui kun. Alg. Keziui, S. J.

Lietuvių Dienos, gegužis

     Prieš keliolika metų Čikagoje apsigyveno būrelis Tėvų Jėzuitų. Jie išjudino jaunimą, išjudino senimą ir visas organizacijas priglaudė po savo stogo sparnais. Čia mes susirenkame įvairių švenčių progomis, tai pasimelsti į koplyčią, tai prie paminklo žuvusiems karžygiams su vėliavomis nulenkiam galvas, tai paskaitų išklausyti į sales ir vėl grįžtame sustiprėję dvasiniai prie savo planų ir darbų.

     Mums Čikagoje Tėvai Jėzuitai yra visų čia suminėtų kultūrinių darbų žiburiai... Ateikime mes jiems į talką, kas kuo galime. Šį kartą aš noriu kviesti plunksnos darbininkus daugiau rašyti į “L. L.”, buvusius mano kolegas mecenatus pasilikti ir kitiems metams rėmėjais, ieškoti naujų rėmėjų ar grupės išleisti “L. L.” atskirus numerius, o taip pat radijo valandėlės apmokėtojų... Aš gi su savo šimtine pasilieku ir kitiems metams konkursui remti. Man jūsų planai ir darbai arti prie širdies. Linkėjimai 15-mečiui jaunuoliui augti ir stiprėti.

Vincas Kuliešius (100 dol. mecenatas 1965 m. konkursui)

     Gegužės mėn. “L. L.” ypatingai puikiai suredaguotas: tiek turinio, tiek technikiniu atžvilgiu. Sveikinu ir linkiu puikiausios sėkmės ir visų, visu lietuvių dėmesio ir talkos!

Antanas Sabalis

     Testiprina Aukščiausiasis, belukštenant taip mums daugeliui svarbias šio žemės gyvenimo problemas, kurių nežinia dėl kurių priežasčių bijo iškelti didesnioji mūsų spauda.

St. Juras, Čikaga

GILUS SUPRATIMAS

     “L. L.” žengia pirmyn. Puslapiuose nuolat randame pasisakymų tais klausimais, kurie yra labai opūs mums lietuviams, išblaškytiems po platųjį pasaulį. Mes esame šakelė tų, kurie šiandien mūsų tėvynėj kalami prie kryžiaus! Jų tūkstančius apraudosime kaip karžygių tautos kankinius, išgirdę “Requiem” birželio 13 d. Taigi, toji pareiga, o taip pat ir tos tragedijos gilus supratimas, jaučiasi ir “L.L.” lapuose.

     Paklydimas ir pasimetimas matomas ir mūsų tarpe, kartais ieškome to, ko nėra šioje šalyje. Moralinis supuvimas sąmoningai vykdomas mažos klikos: jaunuoliai pirma supūdomi mokyklose, o paskui kišami į kalėjimą —- baisu. Ar mato kas tą paslėptą procesą, ar kelia kas balsą?

     Anksčiau buvo pasisakymu, laiškų tėvo, motinos vaikams, bet man atrodo, kad gal svarbiau būtų paskelbti sūnaus laiškas tėvui ar dukters motinai, kurie nušviestų svarbą ir garbę tam jaunuoliui, kuris žino, kas jis yra, kuris turi lietuvišką suverenumą savo sieloj.

K. Čeputis, Grand Haven,

PREMIJUOTO STRAIPSNIO TEMA

     ... konkurse premijuotas Pr. Razmos str. “Santykiai . tarp tėvų ir bręstančio jaunimo”. Parašyta rimtai, įdomiai, gyvenimiškai... Pr. Razma daugiau tik iškelia esamos padėties skaudulius, nedaug leisdamasis gilyn į negerovių pašalinimo galimybes... — nepabrėžė, kad vaikai gimsta tobulesni, mažiau į palaidumą palinkę, kai patys tėvai yra turtingesnės sąmonės ir gilesnės kultūros. Dažnai vaikų palaidumas per aiškiai nurodo tėvų dvasios tuštumą.

J. Rutkus "Laisvoje Lietuvoje", VI 17