LIEPOS 2 d. prisimename Marijos Aplankymą. Tai artimo meilės šventė, pradėta pačios Dievo Motinos, aplankant toli gyvenančią giminaitę Elžbietą. Nepamirškime vaikams suminėti anų laikų kelionės sunkumo: pėsčiomis, per karštį, per dykumą, plėšikų ir laukinių žvėrių pavojuje. Šventės prasmę perneškime ir į dabartinį gyvenimą. Patarkime savo vaikams aplankyti kurią nors pažįstamą, kūdikio belaukiančią moterį. Tegul pasisiūlo jai pagelbėti. Mergaitė gali indus suplauti, berniukas — ką nors greitosiomis iš krautuvės parnešti. O ir mes patys galime švelnesniu žodžiu ją užkalbinti.

Rugpiūčio 6 d. — Viešpaties Atsimainymas. Anais laikais Taboro kalne Petras, Jokūbas ir Jonas trumputę akimirką patyrė tą grožį ir laimę, kurie laukia mūsų, baigus žemišką gyvenimą. Papasakokime tai savo vaikams, o mažiesiems ta pačia proga paaiškinkime apie pomirtinį gyvenimą. Jis neatrodys taip bauginantis, kai vaikas sužinos, kad tikri žmonės — apaštalai — savo akimis matė tą dangišką grožį.

Švč. P. Marijos Dangun Ėmimas (rugpiūčio 15 d.) yra seniausiai švenčiama Marijos šventė. Tą dieną grąžinkime į savo šeimas gražųjį lietuviškų Žolinių paprotį. Nors po paprastą žiedelį nusineškime maldaknygėje bažnyčion. Tai lyg visų laukų ir pievų liudijimas, kad aną, taip reikšmingą dieną, Marijos karstas rastas tuščias.

Rugsėjo 8 d. — Mergelės Marijos Gimimas, jos žemiškojo gimimo diena. Gimimo, kuris buvo kitoks nei mūsų, nes nuo pat pradžios Marija buvo laisva nuo gimtosios nuodėmės. Kadangi mažieji taip mėgsta švęsti gimimo dienas, jie gali prie namie esančios Marijos statulėlės atnešti gelių ir tarti: "Sveikiname Tave gimimo dienoje, Marija". Kai kurie vaikai šia proga nupiešia Marijai pasveikinimus.

Gintarė Ivaškienė