Vol. XVI. Nr. 7. LIEPA-RUG-PIŪTIS. JULY - AUGUST

* * * NAUJAS VYSKUPAS PRABILO    217

Bžn. Konstitucija PASAULIEČIAI IR GANYTOJAI    219

*  * * GYVENIMUI TEKANT    220

Prel. V. Balčiūnas PASAULIETIS KRIKŠČIONIS IR KUNIGAS    222

H. Edwards ALGIMANTAS KEZYS, S. J.    226

Prof. V. Bieliauskas MEILĖ ŠEIMOJE — II    228

V. Šmaižienė DALYVAVO TRYLIKA    232

A. Grauslys PAKELEIVĮ PRIIMTI    238

J. Kaseliūnas MELSTIS PROTĖVIŲ KALBA    240

K. Trimakas, S. J. IŠEIVIŲ PASTORACIJA    241

* * * POKALBIS TARP KUNIGŲ IR PASAULIEČIŲ    245

A Tyruolis DANTĖ IR BEATRIČĖ    247

Dantė Alighieri BEATRIČĖS KILNUMAS    247

Irena LAIŠKAS TĖVUI    248

K. Bučmys, O.F.M. RASINIAI KLAUSIMAI FILMUOSE    249

G. Ivaškienė VASAROS ŠVENTĖS ŠEIMOJ    251

SKAITYTOJO ŽODIS    252

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius Kęstutis Trimakas, S. J. Redakcijos nariai Gediminas Kijauskas, S. J. Dr. Arūnas Liulevičius

Administratorius    Petras Kleinotas, S. J. Viršelis ir vinjetės    Algirdo Kurausko Fotografijos Algimanto Kezio, S. J.

Adresas    2345 W. 56th St., Chicago, 111. 60636 Telefonas    REpublic 7-8400

Spaustuvė    Immaculata Press, Putnam, Conn. Prenumerata metams 3 dol.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $3.00, single copy 300. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. and additional office of mailing in Thompson, Čonnecticut.