“Vėlinies ir dar esi komjaunuolė”. (“Jaunimo Gretos”, 1963, 8 nr.)

 

     Pagrindinis aukštosios mokyklos uždavinys yra ruošti būsimus specialistus įvairioms liaudies ūkio ir kultūros šakoms... Bet būti geru savo srities žinovu siaurąja prasme dar maža. Svarbu, kad jaunas specialistas pats būtų aktyvus komunizmo statytojas ir kitus mokėtų įkvėpti pasiaukojimo darbui komunizmo vardan. Užtat aukštoji mokykla turi ne tik ruošti aukštos kvalifikacijos specialistus, bet ir formuoti jų mokslinę pasaulėžiūrą, pagrįstą marksizmu-leninizmu... Geras specialistas gali būti tik tas žmogus, kuris kartu yra aistringas propagandistas viso to, kas nauja, pažangu... (“Komunistas”, 1962 m. rugpiūtis).

     Iš studento padaryti ne tik specialistą, bet ir komunistinį propagandistą siekiama paskaitomis, studijomis, privalomais ateistiniais kursais bei komjaunimo organizacija, nes "kolektyvas lemiamai veikia kiekvieną studentą".

     Eilė metų Žemės ūkio akademijoj dėstomas mokslinio ateizmo pagrindų kursas, kuriame didžiausias dėmesys skiriamas mokslo ir religijos kovai, ateistinio darbo metodikai ir uždaviniams. Bet dar nedidelis skaičius mūsų auklėtinių, po to, kai jie baigia akademiją, dirba ateistinį darbą kaime. Teko rimtai pagalvoti ir apie ateizmo kurso dėstymą. Anksčiau, baigdami kursą, studentai rašydavo referatus ir laikydavo įskaitas. Tačiau referatai būdavo kompiliuoti, nurašyti iš brošiūrų. Šiais metais mes įvedėme darbus, kurie parodytų asmeninį studentų požiūrį į religiją, jų pažiūras į būsimą jų ateistinį darbą kolūkiniame kaime. Įdomiai studentai parašė darbus “Kaip aš nustojau tikėjęs”, “Mano kelias į ateizmą” ir pan. (ten pat).

     Iš brošiūrų šį kartą nusirašyti nebuvo galima, tačiau pateikti standartiniai atsakymai į šią visiems tikėjimo nustojimą suponuojančią užduotinę temą rodo, jog ir čia kolektyvinis spaudimas "lemiamai veikia kiekvieną studentą", kas rodo nebūtinai visus praradus tikėjimą, bet "iš būtinybės" visus į tą klausimą atsakant "pagal užsakymą", nes be patenkinamo pažymio ateistiniame kurse negalima mokslą užbaigti. Kaip kolektyvinis spaudimas veikia ir kaip studentai iš tikro yra apsisprendę, rodo šis faktas: nors 96% akademijoj studijuojančiųjų priklauso komjaunimui, straipsnio autoriaus liudijimu, "dar nedidelis skaičius mūsų auklėtinių, kai jie užbaigia akademiją, dirba ateistinį darbą kaime". Ar tai nesako, kad jų didelė dauguma nori tapti tik specialistais, o ne propagandistais? Ar tik ne dėl to jie tampa komjaunuoliais, nes jais turi tapti, ir rašo temas "Kodėl aš nebetikiu", nes jiems užduota rašyti? Pagaliau, ar tai neįrodo idėjinio prievartavimo nesėkmingumą?