Vol. XVI 1965 Nr. 8. RUGSĖJIS - SEPTEMBER

*  * * GYVENIMUI TEKANT    254

K. Trimakas, S. J. RELIGIJOS PRIESPAUDA OKUPUOTOJE LIETUVOJE    256

*  * * PRIEŠ KUNIGUS    260

*  * * ĮSISKVERBTI Į VAIKŲ SIELAS    266

*  * * BAŽNYČIOS KOMUNISTŲ OKUPUOTOJE LIETUVOJE    273

*  * * PERAUKLĖJIMAS MOKYKLOSE    274

*  * * VIETOJ RELIGIJOS — RAUDONAS KAKLARAIŠTIS?    277

*  * * KLAIKI JAUNŲJŲ ATEISTŲ VEIKLA    280

*  * * OBJEKTYVI IDEALISTĖ    282

*  * * STUDENTAI: APSISPRENDĘ KOMJAUNUOLIAI?    284

*  * * TIK PUSĖ ŽMOGAUS    285

*  * * AR RELIGIJA LIETUVOJ ŽLUNGA?    287

*  * * TIK ATSISAKIUS PRIESPAUDOS    288

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius Kęstutis Trimakas, S. J. Redakcijos nariai Gediminas Kijauskas, S. J. Dr. Arūnas Liulevičius

Administratorius Petras Kleinotas, S. J. Viršelis ir vinjetės Algirdo Kurausko Fotografijos Algimanto Kezio, S. J.

Adresas 2345 W. 56th St., Chicago, 111. 60636 Telefonas REpublic 7-8400 Spaustuvė Immaculata Press, Putnam, Conn. Prenumerata metams — 3 dol.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $3.00, single copy 30c. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

Šis “Laiškų Lietuviams” numeris yra skiriamas ypatingu būdu paminėti skaudžią 25 metų Lietuvos pavergimo sukaktį. Naudodamiesi sovietine spauda iš okupuotos Lietuvos, pažvelgiame į šių dienų religijos priespaudą pavergtoje tėvynėje. Šias pastangas dedikuojame tą priespaudą nešantiems priminti, kad jų nepamirštame, kad keliame balsą ir skatiname išeivius tautiečius ir kitataučius kelti viešo protesto balsą, iki bus sustabdytas tas šmeižtais, niekinimais, grasinimais ir jėga paremtas pasaulėžiūrinis tikinčiųjų prievartavimas ir bus suteikta pilna sąžinės, viešo savo religinių Įsitikinimų išpažinimo bei tautos savarankiško gyvenimo laisvė.