LIETUVIŠKOS TEMATIKOS KNYGOS ANGLŲ KALBA

Vienas jaunas lietuvis, paimtas į JAV kariuomene, paprašė lietuvių rašytojų knygų sąrašo anglų kalba, kurias, būdamas kariuomenėje, galėtų pasiūlyti kitiems. Vertindami šią idėją, čia spausdiname Alės Rūtos paruoštą tokiu knygų sąrašą. Jis bus naudingas visiems, norintiems angliškai skaitančius supažindinti su mūsų tauta.

Gaunamos pas knygų platintojus:

THE BATTLE OF GRUNWALD, an historical novel by I. K. Sokolnikov, translated by dr. J. Bielskis; $3.00.

CROSSES, a novel by Vincas Ramonas, translated by Milton Stark; $4.00.

LITHUANIA — LAND OF HEROES, by L. Valiukas; $4.75. THE DANCE OF LIETUVA, by V. F. Beliajus; $5.00.

THE EVENING SONG, Lithuanian legends and fables. By V. F. Beliajus; §3.00.

THE FOREST OF ANYKŠČIAI, by A. Baranauskas, translated by Nadas Rastenis; $2.00.

LEAVE YOUR TEARS IN MOSCOW, by B. Armonas & A. Nasvytis; $3.95.

THE ORDEAL OF ASSAD PASHA, by Ignas Šeinius, translated by R. Sealey; $2.00.

THE BALTS, by dr. M. Gimbutas; §6.95.

VYTAUTAS THE GREAT, by Msgr. J. B. Končius; $3.00. GUERILLA WARFARE ON THE AMBER COAST, by K. V. Tauras.

LITHUANIA THROUGH THE AGES, by dr. A. Šapoka. LITHUANIA, COUNTRY & NATION, by T. J. Vizgirda.

MARY SAVE US, prayers written by Lithuanian prisoners in Northern Siberia.

VILNIUS, CAPITAL OF LITHUANIA, by T. J. Vizgirda. LITHUANIAN FOLK ART. LITHUANIAN ART IN EXILE. FORBIDDEN MIRACLE, by St. Būdavas.

ANCIENT SYMBOLISM IN LITHUANIAN FOLK ART, by dr. M. Gimbutas.

THE REFUGEE, a psychological study by K. C. Cirtautas.

Gaunamos “Manyland” Books, Inc. Box 266, Wall St. Station, New York, N. Y.:

SELECTED LITHUANIAN SHORT STORIES, edited by St. Zobarskas; §5.00.

LITHUANIAN FOLK TALES, edited by St. Zobarskas; $4.50. THE HERDSMAN AND THE LINDEN TREE, by Vincas Krėvė; $3.95.

HOUSE UPON THE SAND, a novel by Jurgis Gliauda, translated by Milton Stark & Sealey, $3.95.

MEMOIRS OF A LITHUANIAN BRIDGE, by V. Kudirka; $2.00. IN QUEST OF NINE BROTHERS, by S. Zobarskas, translated by Danguolė Sealey.

LITHUANIAN QUARTET, by A. Baronas, M. Katiliškis, A. Landsbergis, I. Šeinius; $4.95.

THE GREEN LINDEN, Lithuanian songs edited by A. Landsbergis and Clark Mills; $6.00.

THE GREEN OAK, Lithuanian poetry edited by A. Landsbergis and Clark Mills; $5.00.

Žurnalas lietuvių kultūros klausimais:

L1TUANUS; P. O. Box 9318, Chicago, Illinois. 60690.

ADMINISTRACIJOS  PRAŠYMAS

"Laiškų Lietuviams" administracija prašo gerbiamųjų žurnalo skaitytojų, dar neužmokėjusių už šių metų prenumeratą, tai padaryti artimiausiu laiku.

2345 West 56 th Street, Chicago,Illinois 60636