ALĖ RŪTA

     Tai netoli šimto eilėraščių rinkinys, šio autoriaus debiutinė knyga. (Iki šiol jo tėra išspausdinta istorinė studija apie Žalgiri periodikoje ir “Australijos Lietuvių Metraštis”, drauge su žurn. J. Vėtekiu ir kun. P. Butkum).

     Eilėraščiai, parašyti daugiausia egotistiniais ir patriotiniais motyvais, apima kone visas lietuvio - išeivio gyvenimo temas ir visus jausminius jo virpėjimus. Jie suskirstyti tarytum pagal metų (ar žmogaus amžiaus) gamtinius tarpsnius: Pavasario gundančios tolumos, Žydėk užburta vasara, Neramios rudens liepsnos, Ledo antspaudą deda žiema. Gale pridėtas penktas skyrelis — Audringi laisvės viesulai, skirtas Lietuvos kovotojams už laisvę.

     Kažkas, minėdamas šią knygą spaudoje, pabrėžė, kad čia J. A. Jūragio rašyta tokia forma, kokia dabar niekas neberašo, atseit, pasenusia. Su tuo negalima sutikti. Klasikinės formos juk niekados nepasensta. Galima kalbėti, ar autorius perduoda eilėrašty tikrai išgyventą ar tik nuduotą mintį bei emociją; ar jis tobulas ir vientisas savo pasirinktoje formoje. Į tai atsakant, reikia pripažinti, kad yra daug dirbtinumų, yra kai kur nepoetiškų posakių, kaip “Visur siaučia energijos potvynis” (14 psl. — apie pavasarį), yra silpnų posmų, kaip “Žibutės žydi” (22 psl.), bet yra ir nuoširdaus jausmo žybtelėjimų. Tie nelygumai debiutinėje knygoje galėjo pasitaikyti dėl ilgesnio laiko, renkant eilėraščius knygai, dėl nepatyrusio suredagavimo ir dėl kitų priežasčių.