1965. VOL. XVI NR. 9 — SPALIS — OCTOBER —

St. Yla    BUKIT PALAIMINTI!    289

* * *    GYVENIMUI TEKANT    292

V. Bagdanavičius, M.I.C.    VYRAS IR MOTERIS    294

A. Grauslys    KALINĮ SUŠELPTI    299

L. Germanistė    SU MENKU, REALIU PRISIMINIMU    302

P. Razminas    KAS REALU IR KAS NEREALU?    303

A. Rūta    JŪRAGIO EILĖRAŠČIAI    304

J. A. Jūragis    TOLIMIEJI MIRAŽAI (eil.)    304

M. F. Caron    NIEKUOMET NETEISK...    309

I. Rušėnaitė    ... IR VISADA SUPRASK    310

R. Sakadolskis    ŽYGIS Į JUNGTINES TAUTAS    310

B. Krištanavičius, S. J.    SUSITINKU SU KOMUNISTAIS    311

P. Pauliukonis    VIENAŠALIŠKAS BALANSAVIMAS NEPASITARNAUJA    315

A. Valatkaitis    KURIAI TIESAI TARNAUJAME?    317

A. Saulaitis, S. J.    ŠVENTRAŠČIO VAKARAI    320

G. Ivaškienė    RUDENĮ ŠVENČIANT ŠEIMOJ    321

K. Bučmys, O.F.M.    EKRANO MIRGESY    322

SKAITYTOJO ŽODIS    324

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius Kęstutis Trimakas, S. J. Redakcijos nariai Gediminas Kijauskas, S. J.

Dr. Arūnas Liulevičius

Administratorius Petras Kleinotas, S. J.

Viršelis ir vinjetės Algirdo Kurausko

Fotografijos Algimanto Kezio, S. J.

Adresas 2345 W. 56th St., Chicago, 111 60636 Telefonas REpublic 7-8400 Spaustuvė Immaculata Press, Putnam, Conn. Prenumerata metams 3 dol.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $3.00, single copy 30c;. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.