Žmonijos gyvenimas — tai milijoninė procesija keleivių, klajūnų, kurie gyvena, dirba, vargsta, pasiilgę šviesos, išalkę poilsio laimėje. Amžiams bėgant atsirasdavo šioje procesijoje žmonių, kurie jautriau išgyveno gaivalingus žmogaus siekimus ir todėl jautė savyje pareigą vadovauti tai galingai žmonijos eisenai, vesdami ją į šviesesnę ateitį. Skardžiu balsu suskambėdavo visiems žadantieji laimę jų komandos šūkiai. Didžiųjų vardus jie sau užsipelnė istorijos lapuose, bet tik todėl, kad pareikalavo iš kitų didelių aukų, daug nekalto kraujo išliejo, palikdami vargui milijonus našlaičių ir verkiančių motinų. Žmonijos laimingos jie nepadarė, nes jos tikrai nemylėjo!
 
       Ir štai tarp tų visų didžių vardų iškyla vienas, šviesus, kaip rytmečio saulė, kuriam yra duota valdžia danguje ir žemėje, kurio gyvenimo misija buvo ir yra rodyti žmogui meilę ir meilės jį mokyti. Jo socialinės doktrinos turinys yra “pertransire bene faciendo” — eiti šiuo žemės keliu, visiems darant gera. Jo vardas yra Kristus. Visais laikais Kristus kreipiasi j tautas, į šeimas, į atskirą žmogų, žadėdamas naują gyvenimą šviesoje, meilėje, laimėje. Kristaus žodžiai yra neklaidingi, nes Jis myli žmoniją, nes dangus ir žemė praeis, o Jojo žodžiai nepraeis, bus realizuoti, taps tikrove visų tų gyvenime, kurie jiems nuoširdžiai tikės.
 
      Tebevaitoja žemė, tautos konvulsingai dreba, griūva valdovų sostai, kylančios naujos idėjinių audrų bangos gresia baisiuoju sunaikinimu ir neaiškiu rytojumi. Modernusis ginklas žada mus išvaduoti, tik greičiausiai tyliam ir laisvam gyvenimui kapuose. Dabar, Šv. Kalėdų proga, Bažnyčia mums vėl primena Išganytojo gimimą Betliejuje.
 
      Jis yra vienintelis Išgelbėtojas ir šių dienų žmonijai, esančiai varge, kančioje, klaidžiojančiai nakties tamsumoje ir nerandančiai išeities. Ir dabar Jis prabyla į mus, patiekdamas nuostabiai gražią programą, paremtą teisingumu ir taika. Jo programos pagrinde yra meilė, galinti duoti žmonijai naują gyvenimo kryptį, nešančią jai šviesius horizontus ir tikrąją laimę.
 
       Bet žmonija, jau tiek daug kartų skaudžiai apgauta, baimingai žvelgia ir į Kristų, norėdama vis naujai išgirsti, ar Kristus, josios Išganytojas, jos naujų laikų Kūrėjas, tikrai ją myli, ar Jis tikrai nori jai padėti jos sunkiame gyvenimo kelyje. Kristus savo dieviškai turiningu gyvenimu klausiančiai žmonijai iškalbingai ir įtikinančiai atsako: “Taip, aš myliu jus ir noriu jums laimės”.
 
      Ramus, susimąstęs eina Kristus Palestinos keliu, lydimas savo apaštalų. Toli horizonte matyti Naimo miestelis. Besileidžiančios saulės spinduliai nuostabiai gražiai dar žaidė miestelio bokštų viršūnėse. Kristus pamato būrelį žmonių, einančių iš miestelio — tai buvo laidotuvės. Nešė mirusį jaunuolį. Senutė motina, našlė, ėjo paskui. Jos veidą gaubė didis skausmas, žinomas tik motinai, netekusiai vienintelio sūnaus. Griuvo jos gyvenimo ramstis, užgeso jos džiaugsmas ir viltis. Praeinančio Kristaus žvilgsnis giliai žvelgė į kenčiančios motinos sielos gelmes. Jis suprato ją. Kristaus akyse sužvilgo užuojautos ašaros. Jis į ją žiūrėjo ir matė visų amžių motinų skausmą bei sielvartą. Dieviškai meilingas ryžtas kilo Kristaus sieloje. Paguosti šią liūdinčią motiną ir suteikti kiekvienai kenčiančiai motinai galingos vilties Kristuje rasti paguodos ir jėgos. “Jaunuoli, sakau tau kelkis”, — prabyla Kristus! Ir Jis grąžina motinai sūnų. Taip mylėti motiną, tėvą, kuriems Jis pats yra davęs visų gražiausias ir garbingiausias pareigas šioje žemėje, tegali tik Kristus, nes Jis myli žmoniją.
      Ir vėl Kristaus dėmesį atkreipia raudojantis būrelis žmonių. Tik ką mirė jauna mergaitė, kuri savo jaunatviškai kilnia laikysena teikė tėveliams tiek daug gražių vilčių ir visiems kaimynams giedrios nuotaikos. Kristus, prasiskverbęs pro minią, įeina į vidų. Jo žvilgsnis sustojo prie mirusios. “Mergyte, kelkis”, — prabilo Kristus į mirusiąją. Ji atsikėlė. Gyvenimas vėl pražydo jos veideliuose, jaunystės džiaugsmas vėl sušvito jos žvilgsnyje. Kristus atgaivina šalnos pakąstą pavasario gėlę ir leidžia jai vėl pražysti tyriausiu jaunystės grožiu... Taip Kristus myli jaunimą... Taip Jis myli žmoniją.
 
      Paežeryje, ant jaukaus kalnelio, matome Kristų besiilsintį po sunkaus darbo, žmonijai gera darant. Bet visi nustemba, kad jiems dar nespėjus nė pasiekti šio kampelio, pradėjo aplink juos rinktis milžiniška minia. Minutės slinko valandomis. Minia laukė. Kristus tai puikiai suprato. Tai buvo masė varguolių, darbo žmonių, kuriems duonos kąsnis buvo sunkaus darbo vaisius. Pažeminti, didžiūnų išnaudojami, niekeno neglobojami. Kristus matė jų gilius, maldaujančius žvilgsnius. Misereor super turbam — kaip gaila man minios, kenčiančios žmonijos. Jo žvilgsnis išskaitė minios sielvartą, bet Jis aiškiai matė ir milijonus vargo žmonių ateityje. Jis matė ir mus! Dieviško įkvėpimo pagautas, Kristus prabyla į žmogų klajūną: palaiminti! Palaiminti, kurie liūdite, kenčiate, kuriuos persekioja dėl Dievo, dėl tiesos, dėl žmonijos ir žmogaus tikrosios laisvės, nes jūs būsite tikrieji laimėtojai, ir dangaus karalystė, žmogaus amžinoji tėvynė, laukia jūsų...
 
      Ir vėl mes matome milijoninę procesiją žengiančią, kenčiančią, vargstančią ir žūstančią dvidešimtojo amžiaus arenoje. Ir mes šiandien esame į ją įsijungę. Ir tie milijonai kartu su mumis šaukiasi vado, gelbėtojo iš to baisaus chaoso, kuriame esame. Gyvenimo didžioji tikrovė patiekia mums tik du: Kristų ar Barabą. Kristų, nešantį mums teisingumą, taiką, laisvę ir šviesą, o Barabą Kremliuje ar kur kitur, plėšiantį mus vergovėn, neišpasakyton kančion ir mirtin. Šiandien pasaulis ir mes stovime prieš šią baisios rimties alternatyvą: Kristus ar Barabas! Laisvi esame, ką pasirinksime. Bet nuo mūsų pasirinkimo priklausys mūsų pačių, Tėvynės Lietuvos ir visos žmonijos ateitis!
 
Jonas Borevičius, S. J.
 

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Yearly subscription one dollar. Single copy 10 cents.

 
Entered as second-class matter at the Post Office at Chicago, 111. Additional office of mailing in Putnam, Conn. LAIŠKAI LIETUVIAMS leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius Petras Kleinotas, S. J. Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Telefonas: HEmlock 4-1677.    Metinės prenumeratos kaina 1 doleris. Atskiras numeris 10 centų.
 
Kalėdinė vinjetė VI. Vijeikio.     Vinjetės J. Pilipausko. 178