Keista antraštė straipsneliui, netiesa? Ji, betgi, ne šių eilučių autorės išgalvota. Taip pavadintas straipsnelis pasirodė spalių mėn. “Reader’s Digest”. Gal kuri jau būsite ir skaičiusi. Minėto straipsnio mintis gali būti ir mūsų pamąstymo tema.
 
      Laimingas gyvenimas nėra vienos dienos ar vakaro pasisekimas. Gražuolės atkreipia dėmesį ir susidaro garbintojų pulkus, bet tai tiktai... pramogų metu. Gal kalti garbintojai, kad prisakę komplimentų netesi?
 
      Ne! Reta gražuolė turi patrauklią asmenybę. “Graži, dilgina jusles, bet... neįdomi, nenuoširdi, egoistė ir, žinoma... neištikima” — atsako tie, kurie sako komplimentus, žavisi, bet “pasidžiaugę” palieka.
 
      Minėtame straipsnelyje paduodami net statistiniai daviniai (amerikiečiai mėgsta skaičiais iliustruoti net psichologines tiesas) esą gražuolės jau mokyklos suole atsilieka nuo “eilinių” mergaičių; mokytojai ir tėvai skundžiasi, kad jos niekuo nesidomi; vedybiniame gyvenime jos, toli gražu, negarantuoja laimės.
 
      Gi iš pozityviosios pusės tie patys daviniai kalba už pasisekimą ne gražiausiųjų. Didžiosios artistės — tvirtina minėto straipsnio autorius — beveik niekad nėra gražios moterys, Eleonora Duse, Helen Hayes, Ruth Gordon, Katharine Cornele ir Lynn Fontane — patrauklios ir žavios asmenybės. Tiesa, viena kita iš jų savo sugebėjimu... sudarė gražios įspūdį, bet nė viena iš jų neišsiskyrė iš bendrojo mergaitės tipo savo mokykliniame, atsieit jaunystės, periode.
 
      Toms, kurios yra gražios — ar bent tokiomis jaučiasi — minėtos pastabos gali atrodyti žiaurios: prieš moters prigimtį. Bet, kokia paguoda toms, kurios perdaug kuklios, kad įrašydintų save į gražiųjų kategoriją, arba kurioms gamta tikrai pašykštėjo neužtarnautos dovanos.
 
      Kodėl gražuolėms nesiseka išaugti į asmenybes? Juk būtų nuostabiai gražu būti ir įdomia ir gražia.
      Ar žinote ką reiškia žodis asmenybė? Asmuo, tai filosofinis terminas aptarti žmogui kaip racionalinei būtybei. Šis terminas tinka kiekvienam — jaunam, senam, vyrui, moteriai, genijui ir ne tik vidurkio žmogui, bet ir idijotui. Tai žodis, kurs pasako, kad žmogus skiriasi nuo kitų gyvių. Asmenybė yra, sakytume, laike ir erdvėje realizuotasis asmuo. Tai yra ne bet koks žmogus, bet tas, — konkretus, — žmogus. Dėl to asmenybė yra ir dinaminis terminas. Ji keičiasi su žmogaus amžiumi, ji formuojasi laike, priklausomai gyvenimo ir auklėjimo sąlygų.
 
      Grįžtant prie mūsų temos — gražuolės asmenybė — tenka padaryti štai kokios pastabos: neišmintingi tėvai, ypačiai savo kūdikį besaikiai mylinčios motinos, matydami savo dukrelės grožį ar josios grakštumą, ja didžiuojasi, ją puošia, lyg lėlę, ir visokiais būdais ir visur ją iškelia “ant scenos”. Kūdikis įpranta būti dėmesio centru. Gražutė jaunuolė laimi visa, ko jos širdis trokšta, dažnai ir mokykloje geresnį pažymį, be darbo ir pastangų. Taigi, ji įpranta pigia kaina įgyti pasisekimą. Skaitymas, apšvieta, pasiaukojimas, pasižeminimas, kitų virš savęs jautimas — atsieit, visos herojiškosios dvasios savybės — jai nepažįstamos.
 
      Gyvenimas, net ir kino artistės karjera, reikalauja labai daug darbo. Gražuolei trūksta valios atsparumo laimėti bet kokiai pozicijai: dėl to josios karjera ir baigiasi su flirto amžiumi, su pačia pirmąja jaunyste; jos meilių istorija — išvargusios sielos pastovios ir tyros meilės, kurios ji nepažino, nes negalėjo duoti, ilgesiu; jos asmenybė, jei ne klasine isterijos forma, tai, neabejotinai, amžinai “pavargusios”, neatsparių nervų neurastenikės skundais.
 
      Neturtas yra dorybė, tų, kurie ją myli ir moka ja pasinaudoti. Neturto dorybė gimdo šventuosius ir pasišventėlius kitų gerovei kelti. Moters didžiausias turtas — jos grožis. Bet, stoka ar ribotas jo kiekis, toms, kurios pajėgia savo dėmesį nukreipti į šalia esančias vertybes, atidaro kelią į dvasinį grožį, duoda galimybių išaugti ne lėlėmis, bet asmenybėmis.
 
      Jei jaunuoliai, kurie mato tiktai tai, kas spindi ir žvilga ir dienos nuotykių mėgėjai— “donžuanai” — ir nusilenkia gražuolėms, subrendę ir gyvenimo kovos išvarginti vyrai ilgisi sugebančios mylėti, atsieit aukotis ir kelti, moters.
 
Ag. Šidlauskaitė 
Iš “Tėv. Žib.”