Pietų Amerikoje yra daug lietuvių, atvykusių iš Lietuvos prieš 25 metus. Tiek materialinė, tiek religinė jų padėtis yra labai bloga. Dauguma gyvena neturtingai, todėl ir komunizmui plisti dirva čia labai palanki. Atvykę čia iš Jungtinių Amerikos Valstybių du lietuviai jėzuitai (T. J. Bružikas ir T. V. Mikalauskas) pradėjo sunkų, bet labai naudingą kultūrinį ir religinį darbą, kurio vaisiai jau ir dabar matyti.
 
      Jau yra nupirktas didelis žemės sklypas, kur norima pastatyti bažnyčią ir mokyklą. Iš neturtingų vietinių lietuvių surinkti šiam tikslui reikiamą pinigų sumą yra visiškai neįmanoma, todėl šie mūsų misijonieriai kreipiasi į viso pasaulio lietuvius, ypač į gyvenančius Šiaurės Amerikoje ir Kanadoje, prašydami pagalbos tam taip reikalingam jų darbui.
 
      Aukas geriausia yra siųsti banko čekiais T. Bružiko adresu, bet galima jas įteikti ir Tėvams Jėzuitams Čikagoje (5541 S. Paulina St., Chicago 36, 111.).
 
      T. Bružiko adresas: Caigua 3711, Montevideo, Uruguay, S. A.
 

      Dar kartą pranešame Gerb. Skaitytojams, kad ateinančiais metais “Laiškai Lietuviams” bus padidinti ir pagražinti, todėl ir jų prenumeratos kainą Amerikoje ir kituose kraštuose pakeliame iki dviejų dolerių. Taigi, atnaujinant prenumeratą kitiems metams, jau reikia siųsti ne vieną, o du doleriu.