Ateina laiškų su prašymais, kad būtų ir “Laiškuose Lietuviams” kas nors rašoma apie mandagumo taisykles. Manome, kad toks pageidavimas yra visai teisingas, nes tikrai elgimosi taisyklės padeda išvengti daug klaidų, dėl kurių paskui reikia gailėtis. Taip pat žinant tas taisykles, ir santykiai su kitais bus švelnesni bei malonesni. Yra labai svarbu, ką žmonės apie mus mano ir kaip atsiliepia. Nuo to priklausys, ar būsime kviečiami į jų šventes, pokylius, parengimus, ar norės su mumis draugauti.
 
      Šiame straipsnelyje pakalbėsime, kaip jauna, pasiekusi maždaug šešioliką metų mergaitė turi elgtis su vyriškiais. Tokia mergaitė dažnai yra prancūziškai vadinama “debutante”, nes ji, kaip jauna artistė, pradeda žengti pirmus žingsnius pasaulio scenoje. Nuo šių žingsnių priklausys, kaip ji pasirodys, kaip ją publika įvertins. Nuo to gali priklausyti visa jos tolimesnė ateitis.
 
      Mandagumo formos nėra tik kieno nors išsigalvotos, arbitrariškos, bet priklauso nuo religinių ir moralinių žmonijos įsitikinimų. Yra dalykų, kurių sveikoji ir geresnioji žmonijos dalis netoleruoja. Kodėl? Gal dėl to, kad kai kurie dalykai neatitinka jos krikščioniškųjų pažiūrų, jos dorovės jausmo ar sveiko proto reikalavimų. Priminsime keletą taisyklių, kurias mergaitė turėtų žinoti.
 
      1.    Netinka, kad mergaitė eitų su vedusiu vyru pietauti į jo namus ar į restoraną, nežinant ar nedalyvaujant jo žmonai.
 
      2.    Jeigu sutikai vyriškį su jo žmona ir jis kviečia tave į savo namus arba į kokią ekskursiją, nepriimk to kvietimo. Tokie kvietimai turi eiti per jo žmoną.
 
      3.    Niekados nepriimk kvietimo, jei koks vyriškis tave kvies į savo draugo, gero pažįstamo namus. Pakvietimai turi ateiti tiesiog iš šeimininkų, o ne per trečią asmenį. Šeimininkai tau turi būti žinomi.
 
      4.    Pakviesta į svečius, niekados neimk stipresnių alkoholinių gėrimų, išskiriant gal vyną ir tai labai saikiame kiekyje. Žinoma, žmonės visados ragina ir jaunas mergaites gerti, bet mergaitė visados gudriai ir išmintingai daro, jei atsisako visiškai arba tik šiek tiek siurbtelia.
 
      5.    Jokiu būdu nepriimk vyriškio kvietimo ateiti į viešbutį, kur jis būtų apsistojęs. Eiti į viešbučius arba restoranus vienai su vyriškiu yra laikoma didele mergaitės klaida, kurios ji jokiu būdu neturėtų daryti. Išauklėtas vyriškis neturėtų mergaitės vienos kviesti į viešbutį.
 
      6.    Netinka, kad mergaitė pasiliktų viena su vyriškiu kambaryje. Jeigu įėjo vyriškis į kambarį ir atrado tave vieną, tai surask kokią priežastį išeiti ir paskui sugrįžk su drauge, ar su sesute, ar su mamyte, ar su kokiu nors kitu tau artimesniu asmeniu.
      7.    Jeigu esi svečiuose ir taip atsitiko, kad visi išėjo ir tu pasilikai viena su vyriškiu, turi ir pati tuojau išeiti.
 
      8.    Jeigu kalboje kas nors pradeda netaktiškai vartoti dviprasmiškus žodžius, mergaitė turi juos ignoruoti, nekreipti dėmesio, arba, dar geriau, stengtis nejučiomis pakeisti kalbos temą. Jei tas nepadeda, atsiprašyti ir išeiti.
 
      9. Mergaitė turi stengtis nepriimti iš vyriškio brangių dovanų, nors jau būtumei pastebėjusi, kad tas vyriškis tau pasidarė artimas, prielankus ir malonus. Paprastas dovanas, pvz. saldainius ar knygas, galima priimti, tik nepriimk auksinių laikrodžių ar deimantų. Geriau yra pasilikti sau laisvas rankas.
 
      Visos šitos taisyklės yra visuomenės priimtos ne dėl to, jog būtų manoma, kad vyrai nėra verti pasitikėjimo. Visų pirma reikia pasakyti, kad yra ir tokių vyrų, kurie tikrai nėra verti pasitikėjimo. Bet mergaitė taip pat turi stengtis nesudaryti įspūdžio, kad ji “medžioja” vyrus. Visi laukia iš mergaitės kuklumo.
 
      Ką reikia manyti apie šokių vakarus, kur vyrai, niekieno mergaitei nepristatyti susipažinti, kviečia mergaitę šokti? Moderniškoje visuomenėje tai vis dažniau pasitaiko. Kai kurie aiškina, kad kokia nors garbinga šeima ar organizacija, kuri tuos šokius rengia, yra lyg kokia nors susipažinimo proga. Pats faktas, kad esi šituose namuose, rodo, jog visi yra vienminčiai, savi žmonės, kokiu nors būdu artimi.
 
      Yra sena taisyklė, kad mergaitė niekados nėra pristatoma vyriškiui, išskiriant, jei tas vyriškis yra koks nors garbingas asmuo. Bet jei šiaip koks nors vyriškis ateina į svečius, tai motina, įėjus dukrai į svečių kambarį, gali pasakyti, kreipdamasi į svetį: “Tai mano duktė Birutė”. Jei mergaitė sėdi, tai neturi atsistoti, jeigu jai pristato jaunus vyriškius. Bet būtinai turi atsistoti, jeigu yra pristatoma dvasiškiui ar kokiam nors kitam aukštesniam asmeniui. Mergaitė turi atsistoti, jeigu į svečių kambarį įeina moterys, už ją vyresnės amžiumi ar pareigomis.
 
      Vyriškis, norėdamas vesti šokti mergaitę, kuri jam niekieno nebuvo pristatyta susipažinti, gali pats save prisistatyti, pvz. sakydamas, kad jis yra Loyolos Universiteto studentas, ar inžinierius, ar advokatas ir panašiai.
 
      Kviesti mergaitę į teatrą, į kiną ar į kokias nors sporto rungtynes yra visuomet vyriškio privilegija ir pareiga. Bet Amerikos etiketo žinovai leidžia mergaitei paskambinti berniukui, su kuriuo draugauja, kurs ir jos tėvams yra pažįstamas: “Juozai, ar negalvoji eiti į teniso rungtynes? Taip atsitiko, kad mes (arba aš) turime bilietą ir Tau.” Berniukas turėtų stengtis priimti kvietimą ir nueiti ar automobiliu nuvažiuoti jos paimti ir drauge į tas rungtynes nuvykti.
 
J. Venckus, S. J.