T U R I N Y S
 
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI
 
     Balys Sruoga. GIESMĖ APIE GEDIMINĄ. Dail. V. Petravičiaus iliustracijos. Išleido “Terra”, 748 W. 33rd St., Chicago 16, I11. Tai yra iliustruota legenda apie Vilniaus miesto įkūrimą. Didelio formato. Kaina $2.
 
     Vytė Nemunėlis. LIETUVAI TĖVYNEI. Iliustravo Vl. Vijeikis. Išleido “Tėviškėlė”, 2313 W. 91st St., Chicago 20, I11. Leidinėlis skiriamas vaikams.
 
     M. Biržiška. LIETUVIŲ TAUTOS KELIAS, I tomas. Išleido “Lietuvių Dienos”, 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif. Kieti viršeliai, 240 psl., kaina $3.
 
LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Yearly subscription one dollar. Single copy 10 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, 111. Additional office of mailing in Putnam, Conn. LAIŠKAI LIETUVIAMS leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį išskyrus liepos mėn. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius Petras Kleinotas, S. J. Redakcijos ir Adm. adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, UI. Telefonas: HEmlock 4-1677. Metinės prenumeratos kaina 1 dol. Atskiras numeris 10 centų.
Vinjetės dail. Vijeikio    N. P. Seserų Spaustuvė, Putnam, Conn.