ATSIŠAUKIMAS Į TREMTINIUS

Brangus Broliai ir Seserys Tremtiniai,

      Gal jau esate girdėję, kad mudviem su T. V. Mikalausku, S. J. teko labai sunki pareiga. Urugvajuje, Montevideo mieste, reikia grąžinti į tikrąjį tikėjimą kelis tūkstančius sukomunistėjusiu mūsų brolių lietuvių, atvažiavusių čia maždaug prieš 25 metus. Jie, neturėdami ilgą laiką nuolatinio kunigo, labai atšalo nuo tikėjimo, o užėjus nedarbui ir iš to kilus skurdui, pasidavė apgaulingoms, aukso kalnus žadančioms komunistų agitacijoms.

      Mums tremtiniams tai girdėti yra ypatingai skaudu, nes mes gerai žinome, kas yra tie komunistai, kuriuos čia žmonės taip garbina ir kraugerį Staliną, mūsų brolių žudiką, deda į savo laikraštpalaikio pirmus puslapius. Pabėgėlių iš Lietuvos čia nėra, nes jų valstybė neįsileido, dėl to nėra, kas šiems suklaidintiems žmonėms paaiškintų, kaip ten Lietuvoje iš tikrųjų yra.

      Bet malonu, kad po metų mūsų darbo, sakant pamokslus ir kas sekmadienis kalbant per radiją, jau mūsų tikinčiųjų būrelis iš 40 žmonių, kuriuos radome čia atvykę, išaugo iki 500. Šis skaičius nuolat didėja. Taigi, žmonės nėra blogi, bet tik pasigailėjimo verti, kad tapo kitų suklaidinti.

      Norėdami dar daugiau žmonėms padėti ir juos dvasiniai aptarnauti, turime statyti savo bažnyčią. Žemę jau užpirkome, gavome vyskupo leidimą, tik visas vargas su pinigais, nes vietiniai lietuviai daugiausia yra neturtingi ir nuo tikėjimo atšalę, nors kai kurie, kiek galėdami, aukoja.

       Manau, kad tremtiniai, su kuriais esame pažįstami dar iš Vokietijos, atjaus šį reikalą, nes jie pažįsta komunistus ir supranta, kur gali nuvesti mūsų brolius lietuvius komunizmo agentai, jei tam nebus pasipriešinta. Tad kviečiu visus į talką. Žinau, kad nesate turtingi, bet vargšas vargšą geriau užjaučia. Rašiau ir turtuoliams, bet daugelis jų nė į laišką neatsakė.

       Bažnyčios fundatoriumi gal negalėsite tapti, nes tam tikslui reikėtų paaukoti bent $100 arba 40 angliškų svarų, bet vieną kitą dolerį, manau, galėtumėte šiam kilniam tikslui paaukoti. Gera būtų pakalbinti ir nelietuvius, kad aukotų. Visiems atsilyginsime gausiomis maldomis. Aukas geriausia siųsti banko čekiu.

      Iš anksto dėkodamas, lauksiu Jūsų atsakymo. Misijonierius J. Bružikas, S.J.

Caigua 3711, Montevideo, Uruguay, S. A.


Mielas Lietuvi,

      Šiandien, kai Lietuvių Tauta išdraskyta ir išblaškyta po visą pasauli, kai iš lietuvio širdies norima išplėšti Motinos kalba ir Šventas mūsų Tikėjimas, mes lietuviai, gyvenantieji Winnipege, norėdami išsaugoti savo Tikėjimą, Gimtąją Kalbą ir visa, kas mums brangu, nutarėme įsigyti savo LIETUVIŠKĄ BAŽNYČIĄ.

      Ši bažnyčia bus vienintelė Kanados viduryje: nuo Toronto 1200 mylių, iki Ramiojo vandenyno 1500 mylių. Todėl čia galės rinktis žmonės iš plačios Kanados prerijų, miškų, kasyklų ir atgaivinti savo sielą.

      Darbą jau pradėjome, bet mūsų kolonija yra nedidelė, to darbo atlikti ji neįstengs, todėl kreipiamės į visų lietuvių gerą širdį, prašydami paramos. Gal būt, per jūsų auką ne vienas ras Dievą, ne vienas išliks ištikimas savo Tėvynei. Jeigu Kristus žada gausiai atlyginti už artimui paduotą vandens stiklą, juo labiau Jis atlygins už bent vieną išgelbėtą sielą.

      Už aukotojus bus meldžiamasi ir prisimenama Šv. Mišiose. Visų aukotojų vardai bus įrašyti į kronikinę Aukso Knygą ir paskelbti spaudoje. Aukojęs $100 ar daugiau, bus įrašytas į paminklinę lentą. Aukojusiųjų $500 bus pakabinti portretai prie bažnyčios esančiose patalpose, kurie amžinai liudys apie jūsų dosnią širdį ir lietuviškų reikalų meilę.

      Aukas prašome siųsti per savo pažįstamus arba tiesiog šiuo adresu: Rev. J. Bertašius, 191 Austin St., Winnipeg, Man., Canada. Arba bankan: Lithuanian Mission Building Fund, Acct. No. 7406, The Royal Bank of Canada, 11/1272 Portage — Edmonton, Winnipeg, Man., Canada.

     Gavęs jūsų auką, tuoj klebonas asmeniškai jums praneš apie gavimą ir jūsų pavardę su aukos suma paskelbs spaudoje.

Kun. Justinas Bertašius,

Winnipego R. K. Lietuvių Parapijos Klebonas.